Patriot Frikendt for overtrædelse af § 3, stk. 1.

Det er med Lov at Land skal bygges!

Brevet fra Politimesteren med domsudskriften levnede to dage til at søge frit proces!

Brevet fra politimesteren i Odense,
der på trods af at det meddeler en frifindelse, lover en opkrævning (!)
Der var ingen underskrift på brevet.

VEJLEDNING
Vedrørende domme, der ikke kan ankes uden særlig tilladelse (dommens karakter)
En dom kan kun ankes af den tiltalte, hvis der idømt:

a. mere end 20 dagbøder eller en bøde på over 3.000 kr.,
eller
b. konfiskation af genstande af tilsvarende værdi,
eller
c. andre offentligretlige følger, f.eks. frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj.

Vedlagte dom kan således ikke ankes.

   
Anketilladelse

Når en dom ikke kan ankes, kan der muligvis meddeles anketilladelse. Såfremt der meddelesanketilladelse, kan sagen ankes til landsretten. Ved anke vil sagen på ny blive domsforhandlet mundtligt i landsretten.

Hvordan søger man?

Anketilladelse kan meddeles af Procesbevillingsnævnet, Rådhuspladsen 45-47, 4., 1550 KøbenhavnV, såfremt sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor.

Ansøgningen skal være skriftlig og vedlægges kopi af byrettens dom og andre bilag af betydningfor sagen.
Hvis der har været beskikket forsvarer under sagen, har forsvareren pligt til at vejlede vedrørende spørgsmåletom indgivelse af ansøgning om anketilladelse.

Hvornår skal man søge? Ansøgningsfristen er 14 dage.
Hvis den tiltalte forud herfor var underrettet om tidspunktet for domsafsigelsen, regnes fristen fra domsafsigelsen. Dommen vil blive sendttil den tiltalte. Uanset hvornår dommen modtages, regnes fristen fra domsafsigelsen.
Hvis den tiltalte ikke forud herfor var underrettet om tidspunktet for domsafsigelsen, regnes fristen fra forkyndelse af dommen.
Særligt vedrørende borgerlige krav
(erstatningskrav og lignende)

Der kan undtagelsesvis meddeles anketilladelse, hvis ansøgningen indgives senere, men inden et årefter dommens afsigelse.

Såfremt det ønskes, kan borgerlige krav (f.eks. erstatningskrav) under visse omstændigheder ankessærskilt.
Nærmere vejledning kan indhentes på dommerkontoret.

 
P 197 Ø (12101)

Ovenstående vejledning fulgte med Politimesterens brev. Det havde nok været en fordel at kende til disse regler inden retsmøderne!

Til Forsiden
Udskrift af dombogen: THI KENDES FOR RET
Retten i Odense


Udskrift af dombogen


Den 3. september 2003 afsagde Retten i Odense, 10. afdeling, i

SS 10.00795/03

anklagemyndigheden

mod

H.P

cpr. nr. xxxxxx-xxxx

sålydende


D O M :

Under denne sag tiltales

H.P

xxxxxx xxx

5000 Odense

ifølge anklageskrift af 5/2 2003 fra politimesteren til straf for overtrædelseaf

politivedtægten for Fredericia politikreds 5 3 stk. 1,

ved den 1/12 2002 kl. 14.52 i Fredericia ved Landsoldaten at have udvist voldelig optræden,der var egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre, idet han indlod sig i slagsmålmed Jakob Friborg.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistenternebetjent-1 og betjent-2. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Rettens bemærkninger:

Det fremgår af forklaringerne, at der foregik 2 demonstrationer ved 'Landsoldaten' iFredericia. Der var en lovlig anmeldt demonstration, som tiltalte deltog i, og der var en moddemonstration bestående af flereunge, der var meget agressive. Moddemonstranterne gik frem mod de andre demonstranter, og der opstod nogen tumult. Herunder slogen moddemonstrant, Jacob Friborg, med hånden mod tiltaltes kamera. Tiltalte fik kameraet i ansigtet, og han blev skubbettilbage. Herved sparkede han ud mod Jacob Friborg, der blev ramt let.

Efter det således foreliggende finder retten, at tiltaltes spark var en umiddelbarreaktion efter slaget, og det findes betænkeligt at antage, at dette i sig selv er en overtrædelse af politivedtægten.
Tiltalte frifindes som følge heraf.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T :

Tiltalte H.P frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Ingrid Therkelsen


Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Odense, den 10. september 2003

 


Til Forsiden Tilbage til: Venter på dommen tilbage frem Frem til Politik i sagen?
Links

Links Frit-Folk mødet Fredericia 1-12-02:

Balder Forside
Åse C. Bjergs tale
Vibeke Edbjergs Tale
Bente Jørgensens tale
Frit Folk: Editorial
Forløb (efterskrift)
Reportage lokal avisen Budstikken
Frit-Folk
No-kay
I natten klam og kold

 

TV Syd indslag
TV Syd Indslag 2
Ekstra Bladet Artikel
Artikel i 'Dagbladet Arbejderen'
Antifa: det var en vellykket aktion >>
Modkraft Forum Startside
Debat: Vær et godt eksempel
Debat: Frit-Folk møde
Modkraft: Gamle kendinge i Fredericia

Artiklen Den Ekstreme Venstefløj - Oversigt indholder info og friske links til afslørende dokumentation om disse organisationer

Links i artikelserien Patriot frikendt:

Frikendt (indledning)
Forsvar og fremstilling af handlingsforløb
Retsmøde 1 den 13 maj 2003
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 1
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 2
Venter på dommen
Udskrift af dombogen
Politik i sagen
Balder.org forside

Domstol.dk

Clicky Web Analytics