Hvil i fred Europæisk Frihed . Den Orwellianske tidsalder er kommet

  English
Rammeafgørelse om racisme og fremmedhad

Fremstillet efter den officielle pdf udgave med henblik på bedre læsevenlighed.

Kort link for blogs mm. : http://balder.org/eu-racisme

 

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Interinstitutionel sag:
2001/0270 (CNS)

 

 

Bruxelles, den 26. februar 2008
(OR. en)

16771/07

DROIPEN 127

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER


Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse af visse former for og
tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2008/.../RIA

af

om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad
ved hjælp af straffelovgivningen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 31 og artikel 34,
stk. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Racisme og fremmedhad er direkte krænkelser af principperne om frihed, demokrati, respekt
for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet,
der alle er principper, som Den Europæiske Union bygger på, og som medlemsstaterne
har til fælles.

(2) I Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvordan Amsterdam-traktatens bestemmelser
om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres
1, konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors den 15. og 16. oktober
1999, Europa-Parlamentets beslutning af 20. september 2000 om Den Europæiske
Unions holdning på Verdenskonferencen mod racisme og om den aktuelle situation i EU2
og Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den halvårlige ajourføring
af resultattavlen vedrørende fremskridt hen imod oprettelsen af et område med "frihed,
sikkerhed og retfærdighed" i EU (andet halvår af 2000) kræves det, at der gøres en indsats
på dette område. I Haag-programmet af 4.-5. november 2004 erindrer Rådet om, at det er
fast besluttet på at bekæmpe enhver form for racisme, antisemitisme og fremmedhad, hvilket
Det Europæiske Råd allerede gav udtryk for i december 2003.

(3) Rådets fælles aktion 96/443/RIA af 15. juli 1996 om bekæmpelse af racisme og fremmedhad
3 bør efterfølges af yderligere lovgivningsinitiativer, der opfylder behovet for yderligere
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative bestemmelser
og for fjernelse af hindringer for et effektivt retligt samarbejde, som især skyldes forskellene
mellem medlemsstaternes retssystemer.

(4) Ifølge evalueringen af fælles aktion 96/443/RIA og det arbejde, der er udført i andre internationale fora, såsom Europarådet, er der stadig problemer med det retlige samarbejde, og
der er derfor behov for yderligere indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes straffelovgivning
for at sikre effektiv gennemførelse af en omfattende og klar lovgivning for at bekæmpe
racisme og fremmedhad.

(5) Racisme og fremmedhad udgør en trussel mod de grupper af personer, der er mål for en
sådan adfærd. Det er nødvendigt at fastlægge en fælles strafferetlig tilgang i Den Europæiske
Union med hensyn til dette fænomen for at sikre, at den samme adfærd udgør lovovertrædelser
i alle medlemsstaterne, og at der for både fysiske og juridiske personer, der har
begået eller er ansvarlige for sådanne lovovertrædelser, findes sanktioner, der er effektive,
står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

(6) Medlemsstaterne erkender, at bekæmpelse af racisme og fremmedhad kræver forskellige
former for foranstaltninger inden for en samlet ramme og ikke må begrænses til straffesager.
Denne rammeafgørelse er begrænset til bekæmpelse af visse særlig grove former for
racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen. Da medlemsstaternes kulturelle
og retlige traditioner i et vist omfang er forskellige, især på dette område, er en fuldstændig
harmonisering af straffelovgivningerne ikke mulig på nuværende tidspunkt.

(7) I denne rammeafgørelse bør "herkomst" overvejende forstås som henvisende til personer
eller grupper af personer, der nedstammer fra personer, der kan identificeres på baggrund
af visse særlige træk (såsom race eller hudfarve), men hvor alle disse særlige træk ikke
nødvendigvis stadig findes. Til trods herfor kan sådanne personer eller grupper af personer
på grund af deres herkomst være udsat for had eller vold.

(8) "Religion" bør forstås bredt som henvisende til personer, der defineres ved deres religiøse
overbevisning eller tro.

(9) "Had" bør forstås som henvisende til had baseret på race, hudfarve, religion, herkomst eller
national eller etnisk oprindelse.

(10) Denne rammeafgørelse er ikke til hinder for, at en medlemsstat kan vedtage bestemmelser i
den nationale lovgivning, der udvider artikel 1, stk. 1, litra c) og d), til at omfatte lovovertrædelser,
som er rettet mod en gruppe af personer, der er defineret under henvisning til andre kriterier end race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, f. eks. kriterier som social status eller politisk overbevisning.

(11) Det bør sikres, at efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser, der involverer racisme
og fremmedhad, ikke afhænger af anmeldelser eller anklager fra ofrene, som ofte er
særligt sårbare og tilbageholdende med at anlægge sag.

(12) Indbyrdes tilnærmelse af straffelovgivningen bør gøre bekæmpelsen af lovovertrædelser i
form af racisme og fremmedhad mere effektiv ved at fremme et fuldt dækkende og effektivt
retligt samarbejde mellem medlemsstaterne. Rådet bør tage hensyn til de vanskeligheder,
der måtte være på dette område, når rammeafgørelsen tages op til fornyet overvejelse
med henblik på at overveje, om det er nødvendigt at tage yderligere skridt på dette område.

(13) Målet for denne rammeafgørelse, nemlig at sikre, at lovovertrædelser i form af racisme og
fremmedhad i alle medlemsstater som minimum straffes med et mindsteniveau af sanktioner,
der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning,
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da sådanne regler skal være
fælles og indbyrdes forenelige, og da dette mål derfor bedre kan nås på EU-plan, kan EU
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 2 i
traktaten om Den Europæiske Union og artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. sidstnævnte artikel,
går denne rammeafgørelse ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(14) Denne rammeafgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og principper, der anerkendes i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 10 og 11, og som afspejles i Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder, særlig kapitel II og VI.

(15) Overvejelser i forbindelse med foreningsfriheden og ytringsfriheden, navnlig pressefriheden
og friheden til at udtrykke sig i andre medier, har i mange medlemsstater ført til proceduremæssige
garantier og særregler i national lovgivning med hensyn til fastlæggelse eller begrænsning af ansvar.

(16) Fælles aktion 96/443/RIA bør ophæves, da den efter vedtagelsen af Amsterdam-traktaten,
Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling
af alle uanset race eller etnisk oprindelse1 og denne rammeafgørelse er blevet
forældet – VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1

Lovovertrædelser vedrørende racisme og fremmedhad

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende forsætlige
adfærd er strafbar:

a) offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse

b) udførelse af en handling som nævnt i litra a) i form af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale

c) offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser som defineret i artikel 6, 7 og 8 i
statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis denne adfærd er rettet mod en
gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, og
udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en
sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe

d) offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af de forbrydelser,
der er defineret i artikel 6 i chartret for den internationale militærdomstol, der er
knyttet som bilag til London-aftalen af 8. august 1945, hvis denne adfærd er rettet
mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under
henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse,
og udøves på en måde, der sandsynligvis vil tilskynde til vold eller had rettet mod en
sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.

2. Medlemsstaterne kan i forbindelse med stk. 1 vælge kun at straffe adfærd, der enten udøves
på en måde, der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden, eller som er truende,
nedværdigende eller forhånende.

3. I forbindelse med stk. 1 forstås ved "religion" som minimum adfærd, der tjener som påskud
til at rette handlinger mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe,
der er defineret under henvisning til race, hudfarve, herkomst eller national eller etnisk oprindelse.

4. Enhver medlemsstat kan i forbindelse med vedtagelsen af denne rammeafgørelse eller senere
fremsætte en erklæring om, at den kun vil gøre benægtelse eller grov bagatellisering
af de i stk. 1, litra c) og/eller d), nævnte forbrydelser strafbare, hvis disse forbrydelser er
blevet stadfæstet ved en endelig afgørelse truffet af en national domstol i den pågældende
medlemsstat og/eller en international domstol, eller ved en endelig afgørelse truffet alene
af en international domstol.

Artikel 2

Anstiftelse, hjælp og tilskyndelse

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anstiftelse til den i
artikel 1, litra c) og d), omhandlede adfærd er strafbar.

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medvirken til den i
artikel 1 omhandlede adfærd er strafbar.

Artikel 3

Strafferetlige sanktioner

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den adfærd, der er
omhandlet i artikel 1 og 2, kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i
et rimeligt forhold til den og har en afskrækkende virkning.

2. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overtrædelse af
artikel 1, straffes med en maksimumsstraf på mindst 1 til 3 års fængsel.

Artikel 4

Racistiske og fremmedfjendske motiver

Med hensyn til andre lovovertrædelser end dem, der er nævnt i artikel 1 og 2, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som skærpende omstændigheder, eller at sådanne motiver alternativt tages i betragtning af domstolene ved strafudmålingen.

Artikel 5

Juridiske personers ansvar

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person
kan drages til ansvar for den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd, som for at skaffe denne
vinding begås af en person, der enten handler som enkeltperson eller som medlem af et organ
under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person
baseret på:

a) beføjelse til at repræsentere den juridiske person,

b) beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne, eller

c) beføjelse til at udøve kontrol inden for den juridiske person.

2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at en juridisk person kan drages til ansvar, hvor manglende opsyn eller
kontrol fra den i stk. 1 omhandlede persons side har gjort det muligt for en person underlagt
den juridiske person at begå den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd for at skaffe den
juridiske person vinding.

3. En juridisk persons ansvar i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel udelukker ikke strafferetlig
forfølgning af fysiske personer, der er gerningsmænd til eller meddelagtige i den i artikel
1 og 2 omhandlede adfærd.

4. Ved "juridisk person" forstås enhver enhed, der har denne status i henhold til gældende national
ret med undtagelse af stater og andre offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige
beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 6

Sanktioner over for juridiske personer

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person,
der drages til ansvar i henhold til artikel 5, stk. 1, kan straffes med sanktioner, der er effektive,
står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, herunder
bødestraf eller administrativt pålagte bøder, og som kan omfatte andre sanktioner som
f.eks.:

a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed

c) anbringelse under retsligt tilsyn

d) likvidation efter retskendelse.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person,
der drages til ansvar i henhold til artikel 5, stk. 2, kan straffes med sanktioner eller foranstaltninger,
der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende
virkning.

Artikel 7

Forfatningsmæssige bestemmelser og grundlæggende principper

1. Denne rammeafgørelse indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, herunder ytrings- og foreningsfriheden, således som de er defineret i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union.

2. Denne rammeafgørelse indebærer ikke, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, som strider mod grundlæggende principper om foreningsfrihed og ytringsfrihed, navnlig pressefrihed og frihed til at udtrykke sig i andre medier, som følger af forfatningsmæssige traditioner, eller regler om pressens eller andre mediers rettigheder og ansvar samt de proceduremæssige garantier herfor, for så vidt disse regler vedrører fastlæggelse eller begrænsning af ansvar.

Artikel 8

Iværksættelse af efterforskning og retsforfølgning

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at efterforskning eller retsforfølgning af den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd ikke afhænger af en anmeldelse eller anklage fra et offer for adfærden i det mindste ikke i de groveste tilfælde, hvis adfærden er begået på dens område.

Artikel 9

Straffemyndighed

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyndighed
med hensyn til den i artikel 1 og 2 omhandlede adfærd, hvis den er udvist

a) helt eller delvis på dens område

b) af en af dens statsborgere, eller

c) for at skaffe en juridisk person, der har sit hjemsted på medlemsstatens område, vinding.

2. Ved fastsættelsen af straffemyndighed i overensstemmelse med stk. 1, litra a), træffer hver
medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dens straffemyndighed omfatter
tilfælde, hvor adfærden udvises via et informationssystem, og

a) den lovovertræder, der udviser adfærden, fysisk opholder sig på dens område, uanset om denne adfærd involverer materiale, der er lagret i et informationssystem på dens område

b) adfærden involverer materiale, der er lagret i et informationssystem på dens område, uanset om den lovovertræder, der udviser denne adfærd, fysisk opholder sig på dens område.

3. En medlemsstat kan beslutte, at den ikke eller kun i særlige tilfælde eller under særlige omstændigheder vil anvende bestemmelsen om straffemyndighed i stk. 1, litra b) og c).

Artikel 10

Gennemførelse og revision

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse senest den ...*.

2. Medlemsstaterne meddeler senest samme dato Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen
teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der
følger af denne rammeafgørelse, i national ret. På baggrund af en rapport, der udarbejdes af
Rådet på grundlag af disse oplysninger, og en skriftlig rapport fra Kommissionen vurderer
Rådet senest den ...**, om medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at
efterkomme bestemmelserne i denne rammeafgørelse.

3. Inden den ...*** tager Rådet denne rammeafgørelse op til revision. For at forberede denne
revision hører Rådet medlemsstaterne om, de har haft vanskeligheder i det retlige samarbejde
for så vidt angår den i artikel 1, stk. 1, omhandlede adfærd. Endvidere kan Rådet
anmode Eurojust om at forelægge en rapport om, hvorvidt forskellene mellem de nationale
lovgivninger har givet anledning til problemer i det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne
på dette område.

* To år efter rammeafgørelsens vedtagelse.
** Fem år efter rammeafgørelsens vedtagelse.
*** Fem år efter rammeafgørelsens vedtagelse.

Artikel 11

Ophævelse af fælles aktion 96/443/RIA

Fælles aktion 96/443/RIA ophæves.

Artikel 12

Territorial anvendelse

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende
.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2008

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand

 


CORRIGENDUM

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER: CORRIGENDUM
Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse af visse former for og
tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen
Side 1, fodnoten
I stedet for: "EUT C 271E af 12.11.2003, s. 558."
læses: "Udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).",

Corrigendum som PDF

Følgende dokument indeholder tilføjelser angående forskellige særregler i forskellige lande:

Statements to be entered in the minutes of the Council


Official EU documents at Balder.org -
Some of these files are featured here because they can be hard to find at their original location, some can also be hard to read because of layout and formatting.

Lan Year Date Title
English 2008 February 26 Council Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law (pdf)
English 2008 April 14 Corrigendum to above file (pdf)
English 2008 November 26 Statements to be entered in the minutes of the Council (Country specific comments) (pdf)
Danish 2008 februar 26 Rådets Rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad v.h.a. straffelovgivningen
Danish 2008 14 april Rettelse til filen ovenover (pdf)
English 2007 December 13 European Parliament resolution of on combating the rise of extremism in Europe
German 2007 Dezember 13 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2007 zur Bekämpfung der Zunahme des Extremismus in Europa
Danish 2007 December 13 Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa
English 2007 April 19 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia
Danish 2005 marts 04 Notat vedrørende revideret forslag af februar 2003 Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (pdf)
English 2004 March 01 EUMC Press Summary March 2004 - Manifestations of Antisemitism In The EU 2002 - 2003 (pdf)
English 2003 May 15 Second EUMC International Conference on 'Educating for Tolerance': The Case of Resurgent anti-Semitism
English 2002 October 31 Racist and xenophobic content on the internet – problems and solutions (Paris The European Focus on)
English     Euromed and the Media (Proposals & Recommendations for journalist behaviour!)
       
External and / or Unofficial
English   Official EU document on "Cybercrime" (pdf)
English     US cybercrime push 'imperils personal security' of Americans
English     Euro thought police criminalize impure speech
English     Om den stigende ensretning i de amerikanske medier:
When Lies Become Truth Video - Orwell Rolls In His Grave - Part I A Must Watch Documentary
English     Three articles by Ole Kreiberg posted to the home page of the European Union
English 2008 June 21 Internet Surveilance & Data Retention Laws Sweden & Denmark The Swedish FRA Law
Danish 2008 juni 21 Balladen om Sveriges nye lov om overvågning af Internet og telefoni
Danish     Britons face extradition for 'thought crime' on net
Danish     Udlevering til andre EU lande: Kaptain Leo Kramme, Svendborg ønskes udleveret til Polen
Danish     Siegfried Verbeke, Belgisk Revisionist udleveres til Tyskland
Danish     Udvist på Europæisk arrestordre godt nok ingen tankeforbrydelse, men det kommer nok
Danish     Nazi-Jonni risikerer fængsel - i Tyskland
Danish     Orwell: Borgerrettigheder undermineres (Lene Espersen spøger igen)
Danish 2005 december 05 Terror-direktiv skal bruges mod musikpirater (Underholdningsindustrien udfører lobbyarbejde)
EU tillader overvågning af telefon og mails. Politiet får nu mulighed for at hente oplysninger om mistænktes telefon- og dataopkald op til to år tilbage. Læs i JP 15-12-05
Danish 2002 juli 05 Jyllands-Posten Ældre men yderst skræmmende og aktuel artikel der viser hvor langt man faktisk var villig til at gå den gang med at inføre censur og straf efter tysk forbillede: EU-strid om jødeudryddelse Jyllands-Posten 5 juli 2002
Danish 2002 november 07 Spydpigen Anslag mod ytringsfriheden 7 november blev der vedtaget en protokol der forbereder indførelsen af de tyske begrænsninger i ytringsfriheden. 'Council of Europe: Additional protocol to the convention on cybercrime concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems' Anslag mod ytringsfriheden
English 1995 oktober 28 Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership

Balder.org - Articles: Eurabia, Middelhavsunionen, Euromediterranean, Barcelona Declaration, Unlimited Immigration to Europe German

Balder.org - Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English German Danish Dutch Spanish

Balder.org - Articles: Holocaust, Zionism, Judaism, Censorship, Israel Lobby, Persecution, Revisionism, Denial, Holocaust denial German Danish

Euro.med - Facts & Documentation about the European Union in 3 languages English English Deutsch German Dansk Danish

Back to top | Back to Balder main page | Balder Blog | All posts at Balder Blog & Balder.org (flagged by language)

 

Clicky Web Analytics