Text Anders Bruun Laursen
Layout, formatting and images Balder.org.


Deutsche Fassung English Version   Til Forsiden

Åbent Brev Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen

fra Anders Bruun Laursen

Dansk
  Anders Bruun Laursen
Anders Bruun Laursen

27. juni 2006

Til statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Tillad mig følgende 3 spørgsmål:

Spørgsmål 1: Hvorfor har De, vore politikere og medierne gennem 10 år intet fortalt os om Euro-Mediterranien (E-M)?

De fejrede 28.11.2005 i Barcelona 10 års jubilæum i EUs afløser, Euro-Mediterranien projektet, som tabu-agtigt forties af politikere og medier. Ingen aner derfor noget om projektet, som omfatter EU + 9 islamiske lande + Israel.

De nu associerede partnerlande er 28.11.2003 i Napoli lovet optagelse i EUs indre marked foruden fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og mennesker! Dvs.: Åbning for islams folkesluser. Sixth Euro-Med Ministerial Conference: reinforcing and bringing the Partnership forward

EU-optagelsesforhandlinger er allerede i gang med Tyrkiet.

Projektet vil i de kommende årtier på grund af masseindvandring afskaffe Danmarks 1000-årige identitet, kultur og religion til fordel for islam. Avisanalyser for 1 år siden viste, at 20 % af tyrkerne ville emigrere til det nuværende EU.

Spørgsmål 2: Hvorfor skal vor 1000-årige identitet, religion og kultur fjernes og erstattes med islam?

I øjeblikket muldvarper udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU) gennem skolebogsrevisioner, manipulation med journalister og medier, gennem styring af kunsten samt store udvekslingsprojekter og afvikler vor religion og kultur, der kaldes stereotypier og fordomme. Se her 13. juni 2005: Olaf Gerlach Hansens tale i Rabat

I stedet skal vi have muslimsk kultur: Vi skal i medierne overdænges med islamisk kultur: "Images of The Middle East" fra 12.08.-20.09.2006. I 2 week-ends skal torvet i Ringsted omdannes til muslimsk bazar.

CKU har 27.05.2005 indgået samarbejdsaftale med ISESCO der sikrer islamisk tankegang mod kulturel forvrængning, og sikrer, at muslimer her ikke bliver kulturelt integrerede, samt udbreder islam til hele Verden.

[Balder synes lige 5a skal med her: To devise plans and support the appropriate projects in order to develop Islamic culture and publicize it, and to disseminate the teaching of Arabic to non-Arabic speakers all over the world, being the language of the Holy Quran.]

Se artikler 4 og 5a her: Charter of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization

Københavns skolebørn kan nu kun få halal-slagtet kød, som er "velsignet i Allah - Den Størstes navn"!!

Iflg. UNESCOs Kulturkonvention af 20.10.2005 skal bl.a. islamisk religion, kultur samt arabisk sprog fremmes på islams traditionelle vis, islamiske "professionelles og practitioners´" aktivitet skal støttes.

Hertil har kulturministeren bekendtgjort, at islamiske medieindslag skal bringes proportionalt med denne befolkningsdels andel af totalbefolkningen. Altså - efterhånden som Euro-Mediterraniens folkesluser lukkes op - kun islamiske indslag. DR2 TV er allerede vidtgående en muslimsk kanal.

CKU og UNESCOs Konvention betyder jo omvendt integration fra regeringsside!

Spørgsmål 3: Tror De, at regeringens troværdighed og tilliden til det udemokratiske EU vil vokse, efterhånden som vi "græsrødder" udbreder kendskabet til Euro-Mediterranien/Euro-Arabien-projektet?

Vi "græsrødder" er i fuld gang med via internet og privatpublikationer at udbrede kendskabet til Euro-Mediterranien, fordi vi mener, danskerne har krav på en demokratisk debat om deres fremtidige identitet.

Tror De ikke, det er på tide, at regeringen og vore medier begynder at leve op til deres demokratiske forpligtelser og med 10 års forsinkelse orienterer os ærligt og meget indgående om Euro-Mediterranien og hele dets propagandaapparat: Anna Lindh Foundation, Dansk Center for Kultur og Udvikling, UNESCOs kulturkonvention?

Venlig hilsen

 Anders Bruun Laursen


E-Mail svar fra den danske statminister – 29. August 2006:

Anders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen

Kære Anders Bruun Laursen

Tak for din e-mail af 27. juni 2006 om EU's Middelhavssamarbejde.

Lad mig begynde med at rette den misforståelse, at arbejdet med at skabe et frihandelsområde med EU's sydlige naboer er det samme som EU-medlemskab.

Det er det ikke. EU forhandler frihandelsaftaler og samarbejdsaftaler med lande i hele verden - i Afrika, Mellemøsten, Asien, Latinamerika og mange andre steder.

Det indebærer ikke udsigt til medlemskab af EU, men det er til stor fordel for både EU og de lande, som EU indgår aftalerne med.

Det er klart, at vi i EU har en særlig interesse i at sikre demokrati, stabilitet og økonomisk udvikling i vores nærområder som f.eks. Nordafrika og Mellemøsten.

På Euro-Middelhavs-ministerkonferencen i Napoli den 2.-3. december 2003 blev de overordnede politiske målsætninger for Middelhavssamarbejdet gentaget fra den oprindelige Barcelona-erklæring fra 1995. En af disse målsætninger er at etablere et frihandelsområde i Middelhavsregionen i 2010 mellem deltagerne i Euro- Middelhavssamarbejdet.

Målet om at etablere et frihandelsområde i 2010 indebærer, at de sydlige medlemmer af samarbejdet til gengæld for gennemførelsen af omfattende politiske og økonomiske reformer gradvist kan opnå adgang til det indre marked, herunder mulighed for at opnå adgang inden for områderne for den fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer. Der er altså tale om, at den gensidige markedsåbning mellem EU og de sydlige partnerlande anvendes som tilskyndelse til at sikre fremdrift i bestræbelserne på at udvikle demokrati og markedsøkonomi.

Den politiske målsætning om et frihandelsområde i 2010 indebærer ikke, at de sydlige partnere automatisk får fuld adgang til det indre marked og den fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer.

Det er de enkelte sydlige Middelhavspartneres faktiske gennemførelse af politiske og økonomiske reformer, der vil være afgørende for tempoet og dybden af den adgang, de får til det indre marked.

Dette vil for hvert land blive forhandlet på plads gennem individuelle aftaler, som efterfølgende vil skulle godkendes i EU's ministerråd.

Med venlig hilsen

Anders Fogh Rasmussen

 


 

Alle mine påstande kan i øvrigt efterprøves ved at konsultere diverse af EUs egne internet sider.

Da mine spørgsmål forblev ubesvarede bad jeg en gang til om specifikke svar:

I en e-mail fra 12. september 2006 svarede statsministerens sekretariat:

København, den 12. september 2006 J. nr. 5409-1415, 4

Kære Anders Bruun Laursen,

Tak for din henvendelse af 10. september 2006.

For så vidt angår dine spørgsmål om EU's Middelhavssamarbejde har statsministeren ikke noget at tilføje sin besvarelse af 29. august 2006. Statsministeren er blevet orienteret om dine synspunkter.

Med venlig hilsen,

Sune Stampe Sørensen

Ministersekretær København,

den 12. september 2006 J. nr. 5409-1415, 4


 

Åbent brev til justitsministeren.

Jeg er dybt bekymret over den afvikling af vore grundlovssikrede demokratiske rettigheder, som finder sted i Deres embedsperiode.

Mit Spørgsmål er: Hvad vil De gøre for at genoprette gyldigheden af Danmarks Riges Grundlov?

1. Jeg ser gennem Danmarks deltagelse i EU og Euromediterranien projektet (EMP) Grundlovens § 77 om ytringsfrihed ugyldiggjort.

A: Trods 11 års eksistens og vor statsministers deltagelse i EMP har hverken regering eller medier blot så meget som nævnet det projekt for befolkningen. Og det på trods af, at statsministeriet i korrespondancer har oplyst mig om, at EMP fra år 2010 betyder integration af 9 muslimske lande + Israel i EUs økonomi og indre marked.

Hvortil kommer skabelsen af et fælleskulturelt område uden "dem" og "os". Statsministeriet bekræfter, at EU på Napolimødet 02.-03.12.2003 har lovet disse partnerlande EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri bevægelighed for islams folkemasser ind i EU.

Endvidere har EU oprettet Anna Lindh Foundation, der sammen med det af den danske regering oprettede Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU) skal afvikle vor kultur og religion, som det udenrigsministerielle CKU kalder "stereotyper og fordomme".

I stedet bestræber regeringen sig gennem CKU på at fremme islam gennem omlægning af journalistik, styring af kunsten og revision af børnenes undervisningsmateriale i islamvenlig retning [1]. Og gennem store ungdomsfestivaler som "Images of the Middle East i 2006.

Ja, CKU har sågar 27.05.2005 indgået en samarbejdsaftale med ISESCO [2] , hvis mål er at hindre muslimsk integration i ikke-muslimske lande - samt at udbrede islamisk tankegang og levevis til hele verden! [3]

Gennem disse fortielser og fortiede anslag mod vor 1000-årig kultur og religion nægtes vi på udemokratisk vis en debat om vor fremtidige identitet.

Så vidt er det kommet, at læserbreve om emnet Euromediterranien ties ihjel. Fremsendt baggrundsmateriale til medierne ligeså.

B: Og dette har desværre en forklaring: Selvcensur. Denne har længe undertrykt medierne - vel efter diktat fra Europarådet fra år 2000 [4] samt forudgående eurabiske hemmeligholdte aftaler fra 1970´ erne og 80 érne (Bat Ye`or - Eurabia). At vore parlamentarikere i Europarådet kan acceptere et sådant dekret og fortsætte med at tale om demokrati i Europa er utroligt hyklerisk.

D. 22.-23.2006 blev situationen endnu mere grotesk. EU-kommissionens kommissær for udenrigsanliggender og naboskabspolitik, Benita Ferrero Waldner, holdt en tale [5] for over 100 ledende mediefolk fra alle 35 euromediterranske land på "Seminar on Racism, Xenophobia and the Media”, som var arrangeret af EUs østrigske EU-formandskab, EU-kommissionen og Racismeovervågningscentret i Wien, der jo ledes af gammelkommunisten Beate Winkler.

Heri pålagde Ferrero Waldner i forskrækkelse over reaktionerne på Muhammed-tegningerne medierne selvcensur. Og hun krævede, at mediefolkene håndhævede denne selvcensur i egne rækker, hvis man ville undgå lovindgreb mod ytringsfriheden.

Hun tilføjede truende:

"Ganske vist er ytringsfriheden en del af vor tradition. Men den kan kun bevares , hvis enkeltpersoner omgås den med ansvarlighed" [over for vor nord-syddialogen!]

Man henvendte sig til alle 35 landes medieorganisationer med krav om gennemførelse af lovbeskyttelse af regulationsmekanismer mod ytringsfriheden, om medieovervågningsinstitutioner -sågar mod internettet. Endvidere en lang række af metoder til undertrykkelse af ytringsfriheden - og fremstilling af islam som vor dagligdag [6].

2. Jeg ser Grundlovens § 79 ugyldiggjort gennem Deres forbud mod foreningen SIADs demonstrationer i Gjellerup, Vollsmose og på Nørrebro.

Derved tilkendegiver De jo, at Danmark reelt har afstået dele af riget til en fremmed magt, som ikke anerkender den danske grundlov.

Deres henvisninger til nødret gælder kun dem, som anvender vold, hvad SIAD absolut ikke gør. Det gør den fremmede besættelsesmagt imidlertid atter og atter - sågar over for politi og brandvæsen.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

Lene Espersen - Justice Minister Denmark
Lene Espersen
Justice Minister Denmark

Svar fra justitsministeren

Justitsministeriet afslog i skrivelsen af 21.marts blot med følgende at forholde sig til ophævelsen af ytringsfriheden:

sagsnr. 2007-955-1801/Dok: CWS40661 (Christian Wiese Svanberg)

"Deres betragtninger vedr. grundlovens paragraf 77 giver ikke Justitsministeren anledning til bemærkninger"

Brevet er underskrevet af Frank Mathiesen.

Anders Bruun Laursen

Barcelona Euro Meditarranian

Tilbage til:
Uddrag af Barcelona-erklæringen 1995 - Euromediterranien-aftalen

 

Swedish police & Swedish Minister Mona Sahlin anno 2006
Svensk politi og svensk skandaleminister Mona Sahlin anno 2006

 

Dansk Kultur Flyer

Latest Update at December 30 2009 Always check Balder Blog

Euro Mediterranean - EU agreement on unlimited Muslim immigration Updated Version 2009
Euro Mediterranean - Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens
The Silence of the EU and our Media about Eurabia English
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 English
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 English
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology English
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Video Content
Council of the European Union - Framework Decision on Racism and Xenophobia English
Society of Professional Journalists - Diversity Guidelines for Countering Racial, Ethnic and Religious Profiling English

Euro-mediterrane Partnerschaft - Verheimlichte Abkommen der EU - Version 2009
Die Euro-mediterrane Partnerschaft - Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU
Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Deutsch
Der Europäische Rat - Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Version 2009
Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Spørgsmål om Euro-Mediterranien-projektet ubesvaret på EU konference i KBH 19/5 (Lykke Friis) Dansk
Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! For vi bliver rige derved!
Professor i offentlig ret K.A. Schachtschneider - EU - En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008)
Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre 
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Dansk

Euromediterranië - Barcelona verdrag - Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Nederlands
Society of Professional Journalists - Praktische journalistieke instructies Nederlands

Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego 2009 Polski
Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego Polski
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism Polski

Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi: Práctica del Idealismo

English version only:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, 'racist folder'

External
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog

Der Honigmann 3 oktober 2010 - EU für Redefreiheit – nur nicht in der EU! (Übersicht über Zensur Maßnahmen)
Daily Express 11 October 2008 - Secret plot to let 50 million African workers into EU
Brussels Journal 13 October 2008 - Fjordman The Eurabia Code – 2008 Updates
Morten Messerschmidt 14 august 2008 - EF-domstolens statskup (meget oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 - EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship English
Fjordman 30 april 2007 - Naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling - Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set - Hold religions-pause og læs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008 - EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 - Dybdeborende analyse Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat - Morocco English
September 29, 2007: Anders Bruun Laursen - Eurabia Our liking for submission English
Barosso caught off guard; told the truth about EU's imperial ambitions English
EU Referendum English
Gates of Vienna - Highway into the Heart of Europe English
Gates of Vienna - You Are Being Cheated English
Tyranny of the Law - The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri English
Free World Academy - Well documented article:
The Euro-Arab Partnership English
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven - Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook Group - The Barcelona Deal - the deal that the EU does not want us to know English


Important and useful collection - Official European Union Documents at balder.org English Dansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.)

  

Til Forsiden

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande. Comment at Balder Blog

 

Clicky Web Analytics

Clicky