Folder udgivet af Foreningen Dansk Kultur var anledning til protester fra for nogle postbude af fremmed herkomst i Allerød Layout, formatting og enkelte billeder Balder.org.

Deutsche Fassung English Version
Nederlands Polski
Til Forsiden

Balder Blog


Fri Muslimsk Indvandring til Europa 1 Dansk

Nu i ny revideret og opdateret 2009 udgave her (2)

Hemmeligholdte EU-aftaler med 10 asiatiske og nordafrikanske lande

kort link til denne side:
http://balder.org/zed/euromeddk

Uddrag af Barcelona-erklæringen 1995:

Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

Folder Dansk Kultur Allerød Postomdeling

Omfattende politisk partnerskab om bl.a.:

  1. Oprettelse af frihandelsområde samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.
  2. Væsentligt flere EU-penge til partnerne og
  3. Kulturelt partnerskab.

Der garanteres respekt for islam

Der gives garanti for respekt for mangfoldighed, dvs. for at fremme tålsomhed mellem forskellige samfundsgrupper. Vigtigheden af beslutsomt fælles felttog mod racisme, fremmedhad og utålsomhed understreges. [Aktuelt - januar 2008 !!!]

Tæt gensidig europæisk-muslimsk påvirkning mellem radio, fjernsyn, aviser og blade skal bevirke kulturel forståelse. EU vil aktivt fremme sådan gensidig påvirkning. Ungdomsudvekslinger er midlet til fremtidige slægtleds samarbejde. Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference [27-28/11/95] [fortsæt forbi billedet]

Forside af Dansk Kulturs meget omtalte folder
(Allerød - Postskandale)

Cover og folder distributed by the association Dansk Kultur (Danish Culture)

Den originale folder fra Dansk Kultur (pdf)

Åbent Brev Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen

fra Anders Bruun Laursen

27. juni 2006

Til statsminister Anders Fog Rasmussen.

Tillad mig følgende 3 spørgsmål:

Spørgsmål 1: Hvorfor har De, vore politikere og medierne gennem 10 år intet fortalt os om Euro-Mediterranien (E-M)?

Spørgsmål 2: Hvorfor skal vor 1000-årige identitet, religion og kultur fjernes og erstattes med islam?

Spørgsmål 3: Tror De, at regeringens troværdighed og tilliden til det udemokratiske EU vil vokse, efterhånden som vi "græsrødder" udbreder kendskabet til Euro-Mediterranien/Euro-Arabien-projektet?

E-Mail Svar fra den danske statsminister – 29. august 2006:

[...] Målet om at etablere et frihandelsområde i 2010 indebærer, at de sydlige medlemmer af samarbejdet til gengæld for gennemførelsen af omfattende politiske og økonomiske reformer gradvist kan opnå adgang til det indre marked, herunder mulighed for at opnå adgang inden for områderne for den fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer. [...]

Læs alle Anders Bruun Laursens spørgsmål samt statsministerens svar her: Åbent Brev Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen


[fortsat] EU har tilbudt 9 muslimske landes befolkninger fri bevægelighed ind i EU.

EU tilbyder som gengæld for håndgribelige politiske og økonomiske omstillinger partnernes fuldgyldige optagelse i det udvidede europæiske indre marked og mulighed for at opnå fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, penge og mennesker.

Associationsaftaler er indgået med alle deltagere undtagen Syrien, som snart kommer med. (Uddrag af 28.11.2003 fra euro-mediterransk udenrigsministermøde i Napoli). EU-optagelsesforhandlinger er indledt med Tyrkiet.

Læs beretningen her : 6th Conference of Euro-Mediterranean Foreign Ministers Naples, 2-3 December, 2003

Bekræftet af statsministeren 29.08.06 i korrespondance, hvor han 12.09. ikke ønskede at oplyse om, hvorfor Euromediterranien projektet i 11 år er fortiet af ham, regering og medier.

Tre uger efter terrorangrebet på WTO Center i New York faldt EU på knæ for islam og bruger nu Euromediterranien som lynafleder:

UNCCP

Ministrene afviste som både farligt og ubegrundet ethvert lighedstegn mellem terrorisme og den arabiske og muslimske verden.

I denne sammenhæng blev vigtigheden af Barcelonaprocessen understreget af alle som et passende og anerkendt instrument til at fremme en samtale mellem ligeberettigede kulturer og civilisationer.

Ministrene enedes om at arbejde på at uddybe den bestående samtale mellem kulturerne og civilisationerne, idet man især ville rette opmærksomheden mod ungdommen, uddannelse, fjernsyn, radio, aviser og blade.
(Referat fra 5.-6.10.2001 af Euromediterransk Udenrigsministermøde i Bruxelles)

EU og Europarådet ønsker vor 1000-årige identitet væk

'Kulturpolitik skal undgå den populære skelnen mellem „dem" og „os", idet den åbner for at fylde den enkelte med en fælles identitet/selvopfattelse'. 

Traugott Schoefthaler, chef for Anna Lindh Foundation, euromediterransk propagandaapparat)
See
Dialogue to Hospitality (pdf).

'Identitet er roden til alle konflikter.'

 (World Culture Forum Alliance, som er stiftet af Ford Foundation, der er uløseligt knyttet til USA's Council On Foreign Relations og CIA. EU og Europarådet er også tilknyttet.)

Udenrigsministeriet er i færd med at opdrage os fra vore „stivnede fordomme" til islamisk kultur.


Norwegian Flag EU Model

'Vi vil tage fat på stivnede fordomme og uvidenhed samt ændre den daglige „nyhedsjournalistik" i retning af beskrivelser af almindelige menneskers dagligliv, som kan skabe betagelse, genkendelse og fremme mellemfolkelig forståelse.

Vi vil ved hjælp af nye forsøg med billeder på offentlige pladser, i radio, TV, blade, aviser og reklamer tage fat på vore stivnede billeder af de fremmede. Og hertil lave fællesprojekter med dem.

Vi vil udvikle journalisters, skoleelevers og kunstneres mellemfolkelige færdigheder og udveksle folk fra disse grupper med muslimske kolleger. Vi vil styre kunsten og kulturelle frembringelser.

Vi vil påvirke læreruddannelsen og påvirke skolernes læseplaner til kulturel mangfoldighed ved hjælp af nyt undervisningsmateriale og ændring af skolebøgerne.
Vi vil arrangere store muslimske ungdomsfestivaler.

Alt for at fremme samtale og forståelse." (Olaf Gerlach Hansens tale i Rabat 13.5.2005. | Dansk version O.G. Hansen var chef for Udenrigsministeriets Center For Kultur Og Udvikling - CKU).

I korrespondance af 12.9.2006 Ønsker statsministeren ikke at oplyse, hvorfor regeringen bøjer sig for EU's, UNESCOs, Europarådets og Den Arabiske Ligas krav om anførte opdragelsespolitik.

EU og regeringens CKU har indgået samarbejdsaftaler med Islamic Education, Scientific and Cultural Organization, hvis målsætning iflg. ISESCO-charterets artikel 5a er at udbrede muslimsk tankegang og levevis i hele Verden. Charter of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO | ISESCO aftale underskrevet


Euromediterranien er et skridt mod en-verdensstaten

Når grænseoverskridende verdensdels-demokratier og samarbejdsforsamlinger er mulige, ligger globalt demokrati lige for. (NYT EUROPA: En Helt Ny Dagsorden For Europas Centrum-Venstre 2004-2009, s. 12-13). Se A. Bruun Laursen: »De binder os på Mund og Hånd« s. 19-38, Rafael 2006.

Toppen af bagsiden af Dansk Kulturs meget omtalte folder
Conspirators, EU academics, trade unions,international finance, ngo's, humanitarians
Nidkære muslimske indvandrere strømmer til Danmark og modtages hjerteligt af regeringen.

Vore politikere tror, at vor og islams (Koranens) målsætning er den samme:

'Vor forpligtelse over for de værdier, der betyder mest for os - frihed, tolerance og retfærdighed - er vokset endnu stærkere og dybere siden londonbomberne. Det er vores forhold til den islamiske verden, der også deler vore fælles idealer, også i dag..'

(Margaret Beckett, Englands udenrigsminister i JP 7.7.2006).

Aviser, radio og fjernsyn styres fra højere sted og tier om Euromediterranien, Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner.

EUCCP

'Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner.

Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige optræden.

I forlængelse heraf tror vi ikke, at medierne skal styres udefra, men snarere, at I finder måder at censurere jer selv på.

Med hensyn til spørgsmålet om selvcensur vil jeg også bede jer betænke behovet for overvågning inden for jeres egne professionelle rækker.

(Benita Ferrero Waldner, EU-kommissær for udenrigsforbindelser og den europæiske nabopolitik til udvalgte mediefolk 22.5.2006). Benita Ferrero-Waldner - Intercultural dialogue: the media’s role Speech/06/321 [scroll down on that page]

'Vi vil udpege en kerne af journalister og meningsdannere, omkring hvilke man kan udvikle en varig ordning med udveksling af oplysninger og offentliggørelser med udgangspunkt i nord-sydforståelsen.'

Fra Euromed & The Media (pdf) september 2005

 

Alle internetlinks har gyldighed pr. 01. 10.2006 (jeg mener de er alle ok. pr. 14 juni 2007 - meld venligst fejl [Balder].)

 

Udgivet af Foreningen Dansk Kultur
til værn om Grundloven af 1953.


www.danskkultur.dk - www.islam.info.dk

Støt denne folder på giro 1-688-7250

PoBe sats & repro, Nordborg


Html udgave, formatering og tilføjede billeder af Balder.org.

EXTRA BACKGROUND: This folder made nation wide headlines in the media after an immigrant postal employee in the city of Alleroed felt offended and did not want to deliver the folder. A short strike resulted. By contrast extremely liberal attitudes toward left wing extremists. A little background for the media attention

Se tekst TV meddelelse om poststrejken Klik


Dansk Kultur Flyer

Latest Update at December 30 2009 Always check Balder Blog

Euro Mediterranean - EU agreement on unlimited Muslim immigration Updated Version 2009
Euro Mediterranean - Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens
The Silence of the EU and our Media about Eurabia English
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 English
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 English
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology English
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Video Content
Council of the European Union - Framework Decision on Racism and Xenophobia English
Society of Professional Journalists - Diversity Guidelines for Countering Racial, Ethnic and Religious Profiling English

Euro-mediterrane Partnerschaft - Verheimlichte Abkommen der EU - Version 2009
Die Euro-mediterrane Partnerschaft - Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU
Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Deutsch
Der Europäische Rat - Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Version 2009
Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Spørgsmål om Euro-Mediterranien-projektet ubesvaret på EU konference i KBH 19/5 (Lykke Friis) Dansk
Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! For vi bliver rige derved!
Professor i offentlig ret K.A. Schachtschneider - EU - En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008)
Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre 
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Dansk

Euromediterranië - Barcelona verdrag - Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Nederlands
Society of Professional Journalists - Praktische journalistieke instructies Nederlands

Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego 2009 Polski
Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego Polski
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism Polski

Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi: Práctica del Idealismo

English version only:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, 'racist folder'

External
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog

Der Honigmann 3 oktober 2010 - EU für Redefreiheit – nur nicht in der EU! (Übersicht über Zensur Maßnahmen)
Daily Express 11 October 2008 - Secret plot to let 50 million African workers into EU
Brussels Journal 13 October 2008 - Fjordman The Eurabia Code – 2008 Updates
Morten Messerschmidt 14 august 2008 - EF-domstolens statskup (meget oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 - EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship English
Fjordman 30 april 2007 - Naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling - Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set - Hold religions-pause og læs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008 - EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 - Dybdeborende analyse Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat - Morocco English
September 29, 2007: Anders Bruun Laursen - Eurabia Our liking for submission English
Barosso caught off guard; told the truth about EU's imperial ambitions English
EU Referendum English
Gates of Vienna - Highway into the Heart of Europe English
Gates of Vienna - You Are Being Cheated English
Tyranny of the Law - The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri English
Free World Academy - Well documented article:
The Euro-Arab Partnership English
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven - Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook Group - The Barcelona Deal - the deal that the EU does not want us to know English


Important and useful collection - Official European Union Documents at balder.org English Dansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.)

  

Til Forsiden

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande. Balder Blog
Clicky Web Analytics