Deze folder uitgegeven door de vereniging Dansk Kultur was o.a. aanleiding tot een proteststaking van een allochtone postbode in de stad Allerod. Layout, formating en enkele plaatjes Balder.org.
Korte link naar dit artikel: http://balder.org/zed/euromednl

Deutsche Fassung English Version
Dansk Version - Oprindelig Polski
Til Forsiden

Balder Blog


Vrije Moslim immigratie naar Europa Nederlands Nederlands

Geheimgehouden EU-afspraken met 10 Aziatische en Noord-Afrikaanske landen

Uit de Barcelona-Verklaring van 1995:

Euro-Mediterrane afspraken ingegaan tussen de EU, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, het Palestijnse Zelfbestuur, Syrië, Libanon, Turkije en Israël.

Folder Dansk Kultur Allerød Postomdeling

Voorzien is o.a.:

  1. Het oprichten van een handelszone en vanaf het jaar 2010 het begin van een economische sammensmeltning.
  2. Wezenlijk meer EU geld voor partners en
  3. Cultureel partnerschap.

Respect voor de Islam door de EU gegarandeerd

Er worden garanties gegeven voor respect voor verscheidenheid, dwz. het bevordering van verdraagzaamheid tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Het belang van een gemeenschappelijke veldtocht tegen racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid wordt onderstreept. [Breaking News - Alarm - Januari 2008 !!!]

Dicht wederzijdse Europese-Islamische beïnvloeding tussen radio, televisie, kranten, bladen moet cultureel begrip scheppen. De EU zal deze ontwikkeling actief steunen.

Het uitwisselen van jeugd is het middel tot samenwerking van toekomstige generaties. Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference [27-28/11/95] [voortgezet voorbij plaatje]

Voorzijde van Dansk Kulturs veel besproken folder
(Allerod - Post-schandaal)

Cover og folder distributed by the association Dansk Kultur (Danish Culture)

De oorspronkelijke folder van Dansk Kultur (pdf)

Open brief aan Premier Anders Fogh Rasmussen

van Anders Bruun Laursen

27. juni 2006

Aan Minister Anders Fogh Rasmussen.

Veroorlooft U mij a.u.b de volgende 3 vragen te stellen:

Vraag 1: Waarom heeft U, onze politici en media gedurende de laatste 10 jaren niets verteld over de Euro-Mediterrane Partnerschap, hoewel U zelf aan de viering van het 10 jarige bestaan van deze Taboe-Liga deelnam op 28 November 2005?

Vraag 2: Waarom moet onze 1000-årige identiteit, godsdienst en cultuur afgewikkeld en vervangen worden door de islam?

Vraag 3: Geloofd U, dat de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in de ondemocratische Europesche Unie zal groeien, naar gelang wij 'grass roots' informatie over het bestaan van het Euromediterrane / Euro-Arabische project verbreiden?

E-Mail Antwoord van de Deense Premier
29. august 2006:

[...] Het doel om in 2010 een vrijhandelszone te grondvesten houdt in dat de zuidelijke leden van de samenwerking als tegenprestatie voor ingrijpende politieke en economische hervormingen geleidelijk aan toegang tot delen van de binnenmarkt, hieronder de mogelijkheid om toegang te krijgen op het gebied van de vrije bewegelijkheid van goederen, kapitaal, diensten en personen.[...]

Lees alle Anders Bruun Laursens' vragen en de antwoorden van Premier Fogh Rasmussen hier: Open Letter to Prime Minister Anders Fogh Rasmussen


[voortzetting] De EU heeft de bevolkingen van 9 islamische landen vrije bewegelijkheid binnen de EU aangeboden.

De EU biedt als tegenprestatie voor de concrete politieke en economische veranderingen de partners volwaardig opname in de uitgebreide Europese binnenmarkt en de mogelijkheid om vrije bewegelijkheid van goederen, kapitaal, diensten en personen te bereiken.

Er zijn al associeringsverdragen met alle partners aangegaan met uitzondering van Syrië, dat desondanks snel zal toetreden. (Uittreksel van 28 November 2003 van euro-mediterrane vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Napels) Onderhandelingen om het toetreden van Turkije tot de EU zij ingeleid.

Attentie: Het referat van de EU-Kommissie lag al 6 dagen voor het einde van de conferentie klaar. (Dus wie regeert eigenlijk de EU?). Bron: 6th Conference of Euro-Mediterranean Foreign Ministers Naples, 2-3 December, 2003

Dit gedeelte is in mijn correspondentie van 29.08.2006 met de Deense premier Anders Fogh Rasmussen bevestigd, waarbij hij geweigerd heeft om te verklaren waarom het Euromediterrane Project al door hem, de Deense regeringen en de media verzwegen werden.

Drie weken na de terreuraanval op het World Trade Centre in New York valt de EU op de knie voor de islam en gebruikt nu Euromediteranië als bliksemafleider:

UNCCP

De ministers wezen alle overeenkomst tussen terrorisme en de Arabische en islamische wereld af als gevaarlijk en ongegrond.

In deze context werd het belang van het Barcelonaproces door iedereen onderstreept als een passend en erkend instrument voor het bevorderen van een dialoog tussen gelijkberechtigde culturen en civilisaties.

De ministers besloten gezamenlijk om de bestaande dialoog tussen de culturen en civilisaties te verdiepen , door in het bijzonder de aandacht te geven aan de jeugd, opleiding, televisie, radio, kranten en bladen.
(Referaat van 5.-6.10.2001 van Euromediterrane minister van Buitenlandse Zaken vergadering in Brussel)

De EU en de Raad van Europa willen onze 1000 jaren oude identiteit weg vagen

'De Cultuurpolitiek zal het populaire onderscheidt maken tussen 'zij' en 'wij' ontmoedigen, en openingen scheppen om het individu met een gemeenschappelijke identiteit / zelfopvatting te vullen.

Traugott Schoefthaler, chef van de Anna Lindh Foundation, euromediterraans propaganda-apparaat)
See
Dialogue to Hospitality (pdf).

'Identiteit is de bron van alle Conflicten'

 (World Culture Forum Alliance, opgericht door de Ford Foundation, die er onlosmakelijk verbonden is met USA's Council On Foreign Relations en de CIA. EU en de Raad van Europa zijn hier ook aan verbonden.)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig ons op te voeden van onze 'verstijfde vooroordelen' naar islamisch cultuur.


Norwegian Flag EU Model

'Wij zullen verstarde vooroordelen en onwetendheid aanpakken. En zullen de dagelijkse journalistiek in de richting leiden van beschrijvingen van het alledaagse leven van gewone mensen die betrokkenheid, herkenning en wederzijds begrip tussen volkeren scheppen.

Wij zullen met behulp van nieuwe experimenten met beelden op publieke plaatsen, in radio, tv, bladen, kranten en reclames onze verstarde beelden van de vreemden aanpakken, en samen met hen gemeenschappelijke projecten organiseren.

Wij zullen de 'intervolkelijke vaardigheden' van journalisten, leerlingen en kunstenaars ontwikkelen en mensen uit deze groepen met islamitische collega's uitwisselen. Wij zullen kunst en culturele voortbrengselen sturen.

Wij zullen de opleiding van leraren en de leerplannen beïnvloeden in de richting van culturele veelvoud met behulp van nieuw onderwijsmateriaal en door het varanderen van schoolboeken. Wij zullen grote islamische jeugdfestivals organiseren. Dit alles om dialoog en begrip te stimuleren.'

(Olaf Gerlach Hansen's speech in Rabat Morocco 13.5.2005 | Dansk version Olof Gerlach Hansen was het hoofd van het Centrum van het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Center Voor Cultuur En Ontwikkeling - CKU).

In onze briefwisseling van 12 september 2006 wenst de premier geen nadere toelichting te geven over waarom de regering zich buigt voor de eisen van de EU, UNESCO, de Raad van Europa en de Arabische Liga ten aanzien van de beschreven ontwikkelingspolitiek.

De EU en de CKU van de regering zijn samenwerkingsverdragen aangegaan met Islamic Education, Scientific and Cultural Organization, wiens doelstelling het is volgens ISESCO-Chartret's artikel 5a, islamitische leef en denkwijze over de hele wereld te verbreiden. Charter of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO | ISESCO afspraak ondertekent.


Euromediterranië is een stap op weg naar de één-wereldstaat

Wanneer grensoverschrijdenden werelddeels-democratieën en samenwerkings-comissies mogelijk zijn ligt de globale democratie om de hoek. (NYT EUROPA: En Helt Ny Dagsorden For Europas Centrum-Venstre 2004-2009, s. 12-13) Zie o.a. A. Bruun Laursen: »De binder os på Mund og Hånd« s. 19-38, Rafael 2006.

Het bovenste gedeelte van Dansk Kulturs veel besproken folder
Conspirators, EU academics, trade unions,international finance, ngo's, humanitarians
Geloofsijverige mohamedaanse immigranten stromen naar Denmarken en worden door de Deense regering welkom geheten.

Onze politici geloven dat onze doelstelingen en die van de islam (de Koran) hetzelfde zijn:

'Onze verplichting tegenover die waarden die het meeste voor ons betekenen - vrijheid, tolerantie en rechtvaardigheid - zijn nog sterker gegroeid en dieper geworden sinds de bomaanslagen in Londen. Het is onze verhouding tot de islamische wereld, die ook onze gezamenlijke idealen deelt, ook vandaag.'

(Margaret Beckett, Engeland's minister van buitenlandse zaken in de Deense krant Jyllands-Posten 7 Juli 2006).

Kranten, radio en televisie worden van hogerhand gestuurd en zwijgen over Euromediterranië.

EUCCP

'Vrijheid van mening is centraal voor de Europese waarden en tradities, Maar het voortbestaan hiervan is afhankelijk van het verantwoordelijk optreden van individulere personen.

Hierop aansluitende geloven wij niet dat de media van buiten af gestuurd moeten worden, maar meer dat U manieren vindt om U zelf te censureren.

Met betrekking op de vraag angaande zelfcensuur wil ik U ook vragen na te denken over de noodzaak van het houden van toezicht vanuit Uw eigen professionele groep.

Ik ben zeker dat dat van grote betekenis zal zijn.'

(Benita Ferrero Waldner, EU-kommissaris voor buitenlandse zaken en de Europese 'neighbourhood policy' tegen geselecteerde media vertegenwoordigers uit de gehele EU 22.5.2006). Benita Ferrero-Waldner - Intercultural dialogue: the media’s role Speech/06/321 [scroll down on that page]

Wij zullen een kern van journalisten en meningsvormers aanwijzen, om wie een gestructureerde permanente regeling met uitwisseling van informatie en publicaties met uitgangspunt in het begrip tussen noord en zuid.

Uit September 2005 (pdf) September 2005

Alle internetschakels waren geldig pr. 01. 10.2006 (volgens mij zijn ze ok. pr. 14 juni 2007 - meldt fouten en dode links svp. [Balder].) Wij zijn begonnen om de officielle EU documenter waarnaar wij verwijzen op de eigen server te leggen, daar de officiëlle internet adressen naar deze documenten helaas aan verandering onderhevig zijn.

Uitgegeven door de Vereniging Dansk Kultur
ter bescherming van de Grondwet van1953.


www.danskkultur.dk - www.islam.info.dk

Steun denne folder via giro 1-688-7250

PoBe sats & repro, Nordborg


Html uitgave, formatering en toegevoegde illustraties door Balder.org.

EXTRA ACHTERGROND: Deze folder veroorzaakte grote koppen in de Deense media, nadat een allochtone postbode in de stad Allerod zich gekwetst voelde en weigerde de folder af te leveren. En korte staking met bedenkelijke inmenging van links extreme vakverenigings-bazen was het gevolg. In contrast hierop staat de extreem liberale attitude tegenover links-extremisten in Denemarken. Meer over het 'postschandaal' en de situatie met roodfascistische linksen in Denemarken: A little background for the media attention


Faith Freedom.org Peter Lauder 19 Januari 2008:

Al sinds 1999 is het OIC (Organization of the Islamic Conference), het grootste stemblok binnen de verenigde Naties, bezig om via de Commissie Mensenrechten een resolutie aanvaard te krijgen waarin regeringen worden opgeroepen de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Op de vergadering van 18 december 2007 is deze door Pakistan ingediende resolutie met grote meerderheid aanvaard.

Onderaan: Verenigde Naties wil vrijheid van meningsuiting beperken | Faith Freedom.org Start

Dansk Kultur Flyer

Latest Update at December 30 2009 Always check Balder Blog

Euro Mediterranean - EU agreement on unlimited Muslim immigration Updated Version 2009
Euro Mediterranean - Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens
The Silence of the EU and our Media about Eurabia English
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 English
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 English
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology English
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Video Content
Council of the European Union - Framework Decision on Racism and Xenophobia English
Society of Professional Journalists - Diversity Guidelines for Countering Racial, Ethnic and Religious Profiling English

Euro-mediterrane Partnerschaft - Verheimlichte Abkommen der EU - Version 2009
Die Euro-mediterrane Partnerschaft - Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU
Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Deutsch
Der Europäische Rat - Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Version 2009
Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Spørgsmål om Euro-Mediterranien-projektet ubesvaret på EU konference i KBH 19/5 (Lykke Friis) Dansk
Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! For vi bliver rige derved!
Professor i offentlig ret K.A. Schachtschneider - EU - En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008)
Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre 
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Dansk

Euromediterranië - Barcelona verdrag - Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Nederlands
Society of Professional Journalists - Praktische journalistieke instructies Nederlands

Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego 2009 Polski
Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego Polski
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism Polski

Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi: Práctica del Idealismo

English version only:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, 'racist folder'

External
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog

Der Honigmann 3 oktober 2010 - EU für Redefreiheit – nur nicht in der EU! (Übersicht über Zensur Maßnahmen)
Daily Express 11 October 2008 - Secret plot to let 50 million African workers into EU
Brussels Journal 13 October 2008 - Fjordman The Eurabia Code – 2008 Updates
Morten Messerschmidt 14 august 2008 - EF-domstolens statskup (meget oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 - EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship English
Fjordman 30 april 2007 - Naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling - Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set - Hold religions-pause og læs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008 - EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 - Dybdeborende analyse Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat - Morocco English
September 29, 2007: Anders Bruun Laursen - Eurabia Our liking for submission English
Barosso caught off guard; told the truth about EU's imperial ambitions English
EU Referendum English
Gates of Vienna - Highway into the Heart of Europe English
Gates of Vienna - You Are Being Cheated English
Tyranny of the Law - The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri English
Free World Academy - Well documented article:
The Euro-Arab Partnership English
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven - Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook Group - The Barcelona Deal - the deal that the EU does not want us to know English


Important and useful collection - Official European Union Documents at balder.org English Dansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.)

 
Nederlandstalige artikelen op Balder.org:

Juni 24 2012   Wie Bepalen het Nieuws in Nederland? - Onderzoek naar eigenaars van media corporaties
Juni 30 2010 - Demjanjuk Complot stelt Dreyfus-Affaire in schaduw (Gawain)
Mei 06 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon
Apr 01 2009 - Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
Jun 05 2009 - Mark Rutte transcriptie interview Knevel & Van den Brink - Holocaust ontkenning
Mei 13 2008 - Deense holocaust onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers in 'De Holocaust'
Jan 06 2008 - Euromediterranië - Geheimgehouden EU-afspraken over Moslim immigratie
Jan 06 2008 - De Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi
- - - - King Arthur - De complete feiten over de holocaust (pdf)
- - - - Gawain - Gawains Weerlegging van Nizkors Holocaustvisie Stop Sjoa Ontkenning - 66 Vragen Ontzenuwd (pdf)

Om Nederland - Joodse betrokkenheid bij immigratie en hate speech wetgeving:

Jun 26 2010 - Belgium: Vlaams Blok politician Roeland Raes sentenced 4 month for alleged ‘holocaust denial’
Jun 05 2009 - Holland: VVD’s Mark Rutte’s plea for more freedom of expression in the Netherlands - transcript
Jun 03 2009 - Denial of the Holocaust in Holland - The Judicial Aspects
Jun 03 2009 - Holland - Holocaust controversy - former party leader Bolkestein supports Rutte’s free speech advocacy
Jun 10 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland
Til Forsiden

Artikelen uitgegeven op Balder.Org zijn altijd geheel voor rekening van de schrijver. Publicatie hier betekent niet noodzakelijkerwijze dat wij het met ideeën en gezichtspunten van de schrijver eens zijn. Commenteer op
Balder Blog
Clicky Web Analytics