Tłumaczenie Ulotki wydana przez związek Dansk Kultur (KulturaDuńska) Mariola Kunz.
Szata graficzna, format i dodatkowe ilustracje Balder.org.

krótki Link do tej strony http://balder.org/euromedpl
NOWE w 2009 zaktualizowane wydanie tej strony patrz Link

English Version Dansk
Nederlands Deutsche Fassung

Til Forsiden

Balder Blog


Nie ma przeszkód dla muzułmańskiego zasiedlania Europy 1 Deutsch

Zatajona Umowa Unii z 10-cioma azjatyckimi i afrykańskimi państwami

Folder Dansk Kultur Allerød Postomdeling

Wyciągi z barcelońskiej/eurośródziemnomorskei deklaracji z 1995:

UE zawarła to partnerstwo śródziemnomorskie z natępującymi krajami: Marokiem, Algerią, Tunesją, Egiptem, Jordanią, Samorządem Palestyńskim, Syrią, Turcją i Izraelem

Przewidziane jest:

  1. Utworzenie wspólnej strefy handlu, początek stapiania się gospodarek od 2010
  2. Zwiększenie dotacji UE dla partnerów i
  3. Partnerstwo kulturalne.

UE gwarantuje respektowanie Islamu

Gwarantuje się respektowanie różnorodności, tzn. tolerancja pomiędzy różnymi grupami społecznymi jest zagwarantowana. Podkreśla się wspólną walkę przeciwko rasizmowi, nienawiści do obcokrajowców i intolerancji. [Aktualny Alarm – Styczeń 2008 !!!]

To wzajemne zrozumienie kulturalne powinno wspierać wzajemne europejsko-muzułmańskie wpływ na radio, telewizję, dzienniki i czasopisma. UE zamierza wspierać takie oddziaływanie na Media. Wymiana młodzieży jest środkiem rozwoju współpracy przyszłych pokoleń. Patrz deklaracja barcelońska przyjęta na Konferencji Europejsko-śródziemnomorskiej [27-28/11/95]  [ciąg dalszy artykułu patrz poniżej]


Okładka duńskiej ulotki 

Cover og folder distributed by the association Dansk Kultur (Danish Culture)

Duński tekst na temat:
Swobodne zasiedlanie Europy przez muzułmanów, zatajone uzgodnienie pomiędzy UE i 10-ma azjatyckimi i północnoafrykańskimi państwami.

Oryginał ulotki (pdf) w języku duńskim. zawiera tekst tej strony.

List otwarty Andersa Bruuna Larsena do premiera duńskiego Andersa Fogha Rasmusena

Anders Bruun Laursen

27. czerwca 2006

Do Premiera Rządu

Proszę mi pozwolić postawić  te 3 pytania:

1. Pytanie: Dlaczego zarówno Pan, nasi politycy i media przemilczają istnienie Projektu Europejsko-śródziemnomorskiego, który został rozpoczęty już przed przeszło 10 laty, aczkolwiek Pan wziął sam udział w uroczystościach 10-lecia tej ligi-tabu, a które się odbyły 28.11.2005.

A to pomimo tego, że UE-Referat już od 28.11.2003 zapewnił swobodne przemieszczanie się mas muzułmańskich ludów z 9 krajów muzułmańskich.

2. Pytanie: Z jakiego względu powinna nasza tysiącletnia osobowość, religia i kultura zostać przez islam zastąpiona ?

Cel ten obejmuje wolną integrację południowych członków partnerstwa w rozszerzonym rynku europejskim, jak również w efekcie możliwość osiągnięcia 4 podstawowych wolności UE:

Swobodę ruchu towarów, usług, kapitału i obywateli w zamian za dokonanie reform politycznych i gospodarczych.

Proszę się zapoznać z tymi pytaniami jak również z odpowiedzią premiera Fogha Rasmussena na ten list.

Pełny list otwarty do duńskiego premiera Andersa Fogha Rasmussena patrz link.

[Ciąg dalszy] UE zaoferowała ludności dziewięciu krajów muzułmańskich swobodę poruszania się na terenie UE.

W zamian za konkretne polityczne i gospodarcze zmiany oferuje się krajom partnerskim pełną integrację wewnętrznego rynku UE i możliwość swobodnego transferu towarów, usług, kapitału i ludności.

Umowy asocjacyjne zawarto ze wszystkimi partnerami za wyłączeniem Syrii, które jednak wkrótce powinna też zostać przyjęta (Wyciąg referatu Komisji Europejskiej z 28.11.2003 dla europejsko-śródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagraniczynch w Neapolu 2-3. grudnia 2003.

Uwaga: Tekst referatu końcowego Komisji Europejskiej został już zredagowany 6 dni przed końcem tej konferencji. (Kto właściwie rządzi w UE ?) W roku 2005 przystąpiła UE do rozmów z Turcją na temat jej przyjęcia do UE. Patrz: 6-ta Konferencja Europejsko-śródziemnomorska ministrów spraw zagranicznych w Neapolu, 2-3 grudnia 2003.

Ten wyjątek pochodzi z potwierdzonej odpowiedzi premiera Andersa Fogha Rasmussena z dnia 29.08.2006 – premier odmówił wyjaśnienia, dlaczego ten projekt europejsko-śródziemnomorski jest przez niego, duński rząd i media zatajany od 11 lat przed obywatelami.

Trzy tygodnie po ataku terrorystycznym na WTO w Nowym Jorku UE uległa islamowi i używa partnerstwo europejsko-śródziemnomorskie jako piorunochron:

UNCCP

'Ministrowie sprzeciwiają się jakiemukolwiek wiązaniu terroryzmu ze światem arabskim czy muzułmańskim, które jest pozbawione jakichkolwiek podstaw..

W związku z tym podkreśla się wagę procesu barcelońskiego jako odpowiedni i uznany instrument dla wspierania dialogu pomiędzy równouprawnionymi kulturami i cywilizacjami.

Ministrowie uzgodnili, że dla pogłębienia dialogu pomiędzy kulturami i cywilizacjami należy skoncentrować się na młodzieży, systemie kształcenia, telewizji, radiu, dziennikach i czasopismach.'

(Referat Europejsko-śródziemnomorskiej Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych w Brukseli 5-6.10.2001.)

UE i Rada Europejska zamierzają pozbawić nas naszej wielowiekowej osobowości.

'Polityka kulturalna powinna unikać tak ulubione różnicowanie pomiędzy 'oni' i 'my' a nawet 'ci inni', ponieważ to grozi tym, że jednostka zostanie przyporządkowana/wchłonięta przez ogólną osobowość.'. . . 

(Traugott Schoefthaler, kierownik Fundacji Anny Lindh<, jednego z ośrodków propagandy partnerstwa europejsko-śródziemnomorskiego)

Patrz:  Dialogue to Hospitality (pdf).

'Osobowość jest źródłem wszystkich konfliktów'

(World Culture Forum Alliance, jest  ściśle powiązana z Council on Foreign Relation und CIA. Także UE i aparat europejski jest powiązany z WCFA  ).

Duńskie ministerstwo Wychowania ma na celu, pozbawienia nas „skostniałych uprzedzeń” w stosunku do kultury islamu. Ta postawa odzwierciedla postawę europejsko-śródziemnomorskiego aparatu propagandy, tzn. Fundacji Anny Lindh.


Norwegische Flagge Modell EU

'Zamierzamy się skoncentrować  na  stereotypach, uprzedzeniach i niewiedzy. I chcemy kierować codzienne wiadomości w kierunku opisów codziennego życia zwyczajnych ludzi, co  może prowadzić do identyfikacji z nimi i fascynacji – i zrozumienia pomiędzy kulturami.

Chcemy się skoncentrować na naszych stereotypowych wyobrażeniach o ludziach z obcych kultur i spróbować nowego eksperymentu prezentowania obrazu tych ludzi na pałacach publicznych, w mediach i reklamie.

Będziemy realizowali wspólne projekty z przedstawicielami innych kultur. Będziemy rozwijali zdolność międzykulturowego obejścia wśród dziennikarzy, uczniów i artystów, a także wymianę przedstawicieli tych grup z (muzułmańskimi) kolegami.

Będziemy zarządzali produkcją sztuki i kultury. Nauczyciele szkół będą tak szkoleni, żeby wpajali uczniom zasady multikultury (wielokultury), do tego potrzeba nowego materiału szkoleniowego i przepisania od nowa podręczników.

Zamierzamy organizować wielkie muzułmańskie festiwale młodzieży – takie jak 'Images of The Middle East', który się odbył w Danii przed 6 tygodniami.

(z przemówienia Olafa Gerlacha Handsena w Rabacie, w Maroku, 13.05.2005. Olaf Gerlach Hansen był kierownikiem 'Centrum Kultury i Rozwoju'  -CKU- duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Olaf Gerlach Hansens speech in Rabat, Morocco 13. Juni 2005 | Wersja duńska


Duński premier Anders Fogh Rasmussen w swoim liście z dnia 12.09.2006 nie udziela nadal odpowiedzi, dlaczego duński rząd ugiął się pod naciskiem Ligi Arabskiej, UE, Unesco i Rady Europejskiej ich żądaniom wprowadzenia nowej polityki wychowania.

UE i duńskie CKU uzgodniły zasady współpracy z Islamic Educational, Scienftific and Cultural Organisation (pol. Islamska Organizacja Wykształcenia, Nauki i Kultury), której zadaniem według art. 5a jej karty jest rozpowszechnianie muzułmańskiego sposobu życia i myślenia w całym świecie. Charter of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO | ISESCO Vereinbarung uterschrieben (w języku duńskim).

Partnerstwo europejsko-śródziemnomorskie jest wielkim krokiem na drodze do jednolitego państwa światowego.

'Jeśli są możliwe kontynentalne ponadpaństwowe demokracje i gremia rządzące, to demokracja całego świata jest tuż tuż.' (NYT EUROPA: en helt ny dagsorden For Europas Centrum-Venstre 2004-2009, S. 12-13) (pdf)

Konspiratorzy, UE akademicy, związki zawodowe, międzynarodowa finansjera, tzw. organizacje nierządowe (NGOs), obrońcy praw człowieka
Głęboko wierzący muzułmanie napływają strumieniem do Danii i są serdecznie przyjmowani przez rząd duński

Nasi politycy wierzą w to, że nasze cele są identyczne z celami islamu. (tzn. Koranu)

'Nasze zobowiązanie w stosunku do wartości, które dla nas są najważniejsze – wolności, tolerancji i sprawiedliwości – stało się od czasu bomb w londyńskim metro jeszcze silniejsze i głębsze. To obowiązuje też w przypadku naszych stosunków do świata islamu, które dzieli z nami nasze wspólne ideały.'

(Margaret Beckett, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w duńskim dzienniku Jyllands-Posten 7.7.2006)

Prasa, radio i telewizja są sterowane przez jakiś wyższy organ i przemilczają projekt europejsko-śródziemnomorski.

EUCCP

'Wolność wypowiedzi jest centralną wartością i tradycją Europy.

Wszelako jej zapewnienie jest zależne od odpowiedzialnego zachowania się pojedynczych osób.

Nie sądzimy nadal, że media powinny być sterowane z zewnątrz, raczej, że one same znajdą drogę do samocenzury.

Jeśli zaś chodzi o samocenzurę, to chciałabym was prosić o rozważenie potrzeby nadzoru w waszych środowisku zawodowym.'

(Benita Ferrero Waldner, Komisarz-UE do spraw relacji zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedzkiej do wybranych przedstawicieli medii ze wszystkich krajów strefy europejsko-śródziemnomorskiej 22.05.2006)
Benita Ferrero-Waldner - Intercultural dialogue: the media’s role Speech/06/321 [w dolnej części tej strony]

'My chcemy wyselekcjonować trzon dziennikarzy i analityków, aby wokół nich rozwinąć strukturalny i trwały system wymiany informacji koncentrujących się na porozumieniu pomiędzy krajami północy i południa.'

Zaczerpnięte z: Euromed & The Media September 2005

A gdzież uczą się oni tego?

W roku 2005 Audio Visual Observatory of the Eurpean Council (Observatorium Audio-Wisualne Rady Europejskiej) zorganizowało sympozjum w Moskwie, żeby nauczyć się od Rosjan wszystkich tricków, którzy mają duże doświadczenie w tej dziedzinie.
Euromed & The Media (pdf)

Wszystkie linki internetowe były w dniu 11. czerwca 2007 aktywne.

Publikacja Związku Kultury Duńskiej
pod ochroną Duńskiej Konstytucji z 1953
.

www.danskkultur.dk - www.islam.info.dk

Support this folder - giro 1-688-7250

Tłumaczenia wersji polskiej z wersji niemieckiej tłumaczenia ulotki wydanej przez Związek Kultury Duńskiej dokonała Mariola Kunz.
Szata graficzna, format i dodatkowe ilustracje Balder.org

NOWE w 2009 zaktualizowane wydanie tej strony patrz

Link do tego artykułu:
http://balder.org/euromedpl

English Version Angielskie tłumaczenie artykułu

Deutsche Fassung Deutsche übersetzung von diesem Artikel | Ältere Version


DODATKOWE TŁO SPRAWY:
Ten folder znalazł się w tytułach medii po przypadku odmowy rozprowadzenia go przez imigranta pracującego dla poczty duńskiej w mieście Alleroed. A little background for the media attention

Inne artykuły w języku polskim w Balder.org:

Deutsch Balder.org - Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism

Dansk Kultur Flyer

Latest Update at December 30 2009 Always check Balder Blog

Euro Mediterranean - EU agreement on unlimited Muslim immigration Updated Version 2009
Euro Mediterranean - Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens
The Silence of the EU and our Media about Eurabia English
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 English
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 English
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology English
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Video Content
Council of the European Union - Framework Decision on Racism and Xenophobia English
Society of Professional Journalists - Diversity Guidelines for Countering Racial, Ethnic and Religious Profiling English

Euro-mediterrane Partnerschaft - Verheimlichte Abkommen der EU - Version 2009
Die Euro-mediterrane Partnerschaft - Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU
Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Deutsch
Der Europäische Rat - Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Version 2009
Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Spørgsmål om Euro-Mediterranien-projektet ubesvaret på EU konference i KBH 19/5 (Lykke Friis) Dansk
Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! For vi bliver rige derved!
Professor i offentlig ret K.A. Schachtschneider - EU - En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008)
Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre 
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Dansk

Euromediterranië - Barcelona verdrag - Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Nederlands
Society of Professional Journalists - Praktische journalistieke instructies Nederlands

Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego 2009 Polski
Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego Polski
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism Polski

Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi: Práctica del Idealismo

English version only:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, 'racist folder'

External
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog

Der Honigmann 3 oktober 2010 - EU für Redefreiheit – nur nicht in der EU! (Übersicht über Zensur Maßnahmen)
Daily Express 11 October 2008 - Secret plot to let 50 million African workers into EU
Brussels Journal 13 October 2008 - Fjordman The Eurabia Code – 2008 Updates
Morten Messerschmidt 14 august 2008 - EF-domstolens statskup (meget oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 - EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship English
Fjordman 30 april 2007 - Naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling - Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set - Hold religions-pause og læs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008 - EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 - Dybdeborende analyse Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat - Morocco English
September 29, 2007: Anders Bruun Laursen - Eurabia Our liking for submission English
Barosso caught off guard; told the truth about EU's imperial ambitions English
EU Referendum English
Gates of Vienna - Highway into the Heart of Europe English
Gates of Vienna - You Are Being Cheated English
Tyranny of the Law - The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri English
Free World Academy - Well documented article:
The Euro-Arab Partnership English
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven - Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook Group - The Barcelona Deal - the deal that the EU does not want us to know English


Important and useful collection - Official European Union Documents at balder.org English Dansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.)

 Vorderseite

Artykuły na stronach Balder.org są  publikowane na odpowiedzialność autora. Publikacje w Balder.org nie oznacza automatycznie, że my zgadzamy się z zawartością, poglądami i ideami. Catownie i kopiowanie jest dozwolone, pod warunkiem, że wskazane zostanie URL tej strony.

Balder Blog
Clicky Web Analytics