Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

  RabbiTalmud02
   

Aage H. Andersen; Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud. Oversat til dansk af Aage H. Andersen efter den af Overrabbiner ved Københavns Synagoge Dr. phil. Moses Friediger godkendte tyske oversættelse af TALMUD BABLI foretager af Lazarus Goldschmidt.

Grundlov

Af Jødernes Grundlov (se Dr. phil. Rabbiner Marcus Melchior i hans Skrift: Man siger, at Jøderne... Side 39).

"Af en Fremmed maa du tage Aager, men af din Broder maa du ikke tage Aager, at Herren din Gud skal velsigne dig i alt det, som du udrækker din Haand til i det Land, som du kommer hen til for at eje det." (5. Mosebog, 23. Kapitel, 20. Vers).

"Og du skal tilintetgøre alle de Folk, som Herren din Gud giver i din Vold, dit Øje skal ikke spare dem;... ...Og Herren din Gud skal endogsaa sende Gedehamser paa dem, indtil de omkomme, som er blevne tilovers, og som have skjult sig for dit Ansigt." (5. Mosebog, 7. Kapitel, 16. og 20. Vers).

Lære

"Talmud er en videre Udvikling af Bibelens Forskrifter og er blevet en overordentlig vigtig Kilde til at virkeliggøre de religiøse Sandheder i Livet."

Overrabbiner M. Friediger i Lærebog i den jødiske Religion.

Indhold


Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

01 - Forord og Indledning

For første Gang foreligger hermed paa Dansk et dokumenteret Uddrag af Jødernes Lære (Talmud) foretaget efter Linjer, der kan interessere os danske Ikke-Jøder med Henblik paa den »Menneskekærlighed«, som udstraaler af Jødernes Bestemmelser mod Ikke-Jøder -- herunder ogsaa indbefattet de Kristne - saaledes som det med tilstrækkelig Tydelighed fremgaar af mangfoldige Steder i Talmud, særlig i dens Fortsættelse: Rabbinerskrifterne og Schulchan Aruch.

Selvom vi nu ogsaa foretog det Tankeeksperiment, at vore Dages »danske« Rabbinere havde Ret i, at disse Bestemmelser ikke gjaldt Nutidens Kristne, saa vilde jeg selv som dansk Mand og paa Tusinder af Landsmænds Vegne alvorligt frabede os den altfor store Ære at blive klassificerede af jødiske Rabbinere som Væsner, der af en eller anden mærkværdig Grund skulde staa paa et Trin over andre ulykkelige Gojim, Akum, Nochri, Haretikere eller Noachider. For mit eget Vedkommende kan jeg under alle Omstændigheder med den største Sindsro forsikre, at ingen Jøde kan være stoltere af at være Jøde, end jeg er af at være Ikke-Jøde. Ikke-Jøde forekommer mig at være en Hæderstitel, overfor hvilken alt andet blegner.

Vi vil i disse mine dokumenterede Talmud-Citater ogsaa faa Lejlighed til at stifte nærmere Bekendtskab med ».... den etiske Højde, som netop disse Love bærer Vidnesbyrd om, paa saa tidligt et Stadium af Kulturhistorien,« (efter Marcus Melchior i: »Man siger, at Jøderne ...« Side 30), og det vil i Sandhed begynde at dæmre for os, »at Jøderne allerede mange Hundrede Aar før Gorm den Gamle har haft en Kultur og en Moral (sic), der maa fremkalde Agtelse og Beundring.« (Efter Marcus Melchior: »Man siger, at Jøderne...«, Side 45).

Endelig vil vi ogsaa faa at se, hvilken storladen - men desværre for os fremmed - Moral og Mentalitet, som talrige - skal vi sige noget vovede - Talmudsteder udviser.

Jeg maa udtrykkeligt betone, at hvad der her er citeret fra Talmud Babli er nøjagtige danske Oversættelser efter den mægtige tyske Oversættelse af Jøden Lazarus Goldschmidt. Dette Værk er oversat i Tyskland i Slutningen af det 19. Aarhundrede, - og maa absolut betegnes som et af det 19. og 20. Aarhundredes største kulturelle Arbejder.

Værket, som er paa 8 tykke Bind i Kvartformat, findes paa Det kgl. Bibliotek og er tilgængeligt for enhver dansk Borger, for Kontrol og yderligere Studium. Dets Nøjagtighed bekræftes ved Overrabbiner Friediger ved Synagogen i Krystalgade i København i et Responsum, som Overrabbineren har afgivet til Københavns Byret i Marts 1937.

For mit Vedkommende har jeg foranlediget »Det kgl. Bibliotek«s Fotograf til at tage Fotografier af nogle af de mest karakteristiske Steder i Talmud, og disse Fotografier vedføjes i nærværende pjece som Dokumentation.

Det vil ligeledes med al ønskelig Tydelighed fremgaa af denne fotograferede Dokumentation, at det ikke er en fanatisk overeksponeret Jødemodstander, der har fundet paa at oversætte de jødiske Ord saasom »Goj« etc. med Ikke-jøde. Mine Læsere kan ved Hjælp af Fotografierne forvisse sig om, at Jøden Lazarus Goldschmidt selv generelt benytter Udtrykket »Nicht-Jude", - og Rabbiner Dr. phil. Marcus Melchior gør os den Tjeneste i sin Bog: »Man siger, at Jøderne .« Side 50, at oversætte:

»Goj« (= Folk = Kristen)«.

Tydeligere kan ingen Kristen ønske sig at faa det sagt.

Den babyloniske Talmud (Talmud Babli) blev afsluttet i det 5. og 6. Aarhundrede efter Kristi Fødsel. Tusind Aar senere udkom Talmuds Fortsættelse Schulchan Aruch (det dækkede Bord), hvor alle de gamle og skønne LeveregIer, som Læserne vil finde i nærværende. bliver yderligere uddybet og kommenteret efter Tidens Krav. Jeg har heri holdt mig fra Citater fra Schulchan Aruch, da jeg ikke har kunnet finde nogen fyldestgørende og af Overrabbiner Friediger godkendt Oversættelse, - men der findes ligeledes paa Det kgl. Bibliotek i København en tysk Oversættelse frit bearbejdet af en frafalden, tysk Jøde Heinr. Georg F. Löwe, sen. i tre temmelig tykke Bind, som er god til at faa Forstand af.

Jøden Heinr. Georg F. Löwe skriver i Forordet til den ene af Schulchan Aruchs fire Søjler: Eben Haäser (Hamburg 1837, I. A. Wagener).

»Sculchan Aruch, som første Gang udkom i Venedig 1567, og som senere blev stærkt øget med mange Tillæg af den berømte polske Rabbiner Moses Israels i Krakau, har fundet fuld Autoritet hos alle europæiske jøder, og efter denne retter de sig nu i dette Øjeblik, - med Undtagelse af de portugisiske og spanske Jøder, der, som de østerlandske Jøder, ikke ganske føler sig forpligtet overfor den polske Rabbis Tilføjelser. .... Jeg ønsker her at fremkomme med en Erklæring om, at jeg langtfra at være Jødemodstander og langtfra at ville skade mine tidligere Trosfæller, tværtimod af Hjertet ønsker alle Menneskers - uden Undtagelse - legemlige og moralske Velfærd; thi ved mit Arbejde var jeg ogsaa besjælet af den Hensigt - gennem Oversættelsen af de jødiske Lovbøger - at sætte de gamle Jøder i Stand til endelig en Gang at lære deres egne Love at kende - og tænke over dem, for at de lidt efter lidt kunde besinde sig! - - Og med Hensyn til de nye Jøder! - At de endelig en Gang maatte træffe deres Bestemmelse..«

Desuden skriver han i Forordet til en anden af Schulchan Aruchs fire Søjler Joreh Deah (Hamburg 1840: Jürgen WiIhelm Wörmer):

». . .. For 6 Aar siden kom jeg paa den Tanke at optegne nogle Data om mit Livs Historie; i Begyndelsen var det kun for at beskæftige mig selv.. . ., da nu Talmud spillede en Hovedrolle i min Ungdomshistorie, saa faldt jeg paa den Tanke at oversætte et Stykke af Talmud og udgive det. . . .

Jeg ved, at det er en uhyre svær Opgave at bringe de gamle Jøder paa andre Tanker, eftersom de er altfor nedsunkne i Talmuds dybe Mudder, og der vil sikkert hengaa adskillige Hundrede Aar, før de kan befries fra dette Kaos, - fra dette ufattelige Vrøvl, ganske særligt da deres Rabbinere sørger tilstrækkeligt for, at dette ikke kan ske for let, - - og de kristne Missionærer (?) gaar efter min Mening heller ikke den rette Vej for at naa Maalet. De diskuterer altfor meget Dogmer med Jøderne, - men Dogmer er dog endnu ikke den rette Kristendom. . .

De gamle Jøder og ogsaa de nye siger nu ganske vist, at der ogsaa er særdeles megen Moral i Talmud (?). Men hvad hjælper det? Den Smule gode, der er i Talmud, fortaber sig og maa betragtes som ikke værende under den uhyre Masse af unyttigt Tøjeri! - Hos Jøderne gælder jo den Regel, at - naar en forbudt Spise findes blandet i tilladt Spise i Forholdet 1 til 60, saa er det hele tilladt, og den forbudte Spise maa betragtes som ikke værende. Det samme gælder - ganske vist i omvendt Forhold - om de faa lyse Steder i Talmud og Schulchan Aruch mod de ca. Millioner Gange flere for­virrende og skadelige Steder i samme Skrifter.. Og hvorledes forholder det sig i det hele taget med de saakaldte lyse Steder? Her er overalt kun Tale om Haab om Belønning og Frygt for Straf! .

Jesus Kristus var Jødedommens store Reformator - saavel som Reformatoren for alle andre Folks Religioner .Han skabte egentlig først en Religion! ­Han var af Kærlighedens Gud udvalgt og kaldet til dette store Værk - -. Væk altsaa med den med Modermælken Indsugede Forestilling om »det udvalgte folk« ..

Jeg henviser desuden til Oversætteren Jøden Heinr.

Georg F. Löwes Bemærkning paa Side 73 i Joreh Deah:» særlig i denne Tid, da Ikke-Jøderne, - der er naturligvis her som overalt Tale om de K r i s t n e, bruger disse Afbildninger af Sol etc..«

I de af mig anførte og oversatte Citater efter Lazarus Goldschmidt har jeg hist og her i Parentes gjort mine egne Anmærkninger, disse Anmærkninger anfører jeg med O. A. (Oversætterens Anmærkning).

Aage H. Andersen

 

02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

Clicky Web Analytics