Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

Jødedommen i Defensiven

Vore »danske« Rabbinere Dr. phil. Marcus Melchior og Overrabbiner Dr. phil. Moses Friedigers mærkværdige Indstilling til Moralbegreberne Sandhed og Løgn, tillader jeg mig i det efterfølgende at komme ganske kort ind paa.

Jeg begynder med den skriftkloge Farisæer Rabbiner Dr.phil. Marcus Melchior, som har haft den Ære at tale til dansk kristen Ungdom (F. D. F.) paa en Skærtorsdag, - altsaa Dagen før Jøderne myrdede Kristus, - og jeg henholder mig til hans anbefalelsesværdige Bog »Man siger, at Jøderne -«, som er udkommet paa Det Schønbergske Forlag, trykt hos Oscar Fraenckel og Co., i Aaret 1936.

Side 8 siger Rabbineren i sin Bog:

»Det jødiske Samfund - levende Mennesker, der bæres oppe af levende Ideer - anklages i dets Totalitet for en Række modbydelige Gerninger og skændige Karaktertræk. Man er snu nok til at stille alle Jøder, uden Undtagelse, under Anklage. Det skal jo nok altid passe, at der i et stort Samfund er nogle mislykkede Individer, og saa kan man bagefter sige, at man ikke har taget helt fejl.«

Jeg foreslaar Rabbineren at tage dette op til et nyt Moralpaabud i den udvidede Talmud. Der kunde jo passende komme til at staa:

»Rabbi Melchior lærte: »Man maa være snu nok til at stille alle Antisemitter, uden Undtagelse, under Anklage. Det skal jo nok passe, at der i de store Samfund er nogle mislykkede Individer, og saa kan man bagefter sige, at man ikke har taget helt fejl.«

Ganske særligt da jeg ser, at Rabbineren efter sit Hjertesuk kort efter gaar over til at praktisere denne Livsvisdom, idet han paa Side 20 skriver:

»Antisemitterne tillægger Jøderne alle de forbrydelser, de selv gør sig  skyldige i,-«

Det er en alvorlig Anklage, Rabbineren derigennem fremkommer med overfor en overvejende Del af det danske folk, hos hvem han i Dag nyder Gæsteret.

Rabbineren bruger endnu flere Sider af sin Bog til Bortforklaring af Kendsgerningerne om det jødiske Grundlovssted (se Rabbinerens Bog Side 39) i 5. Moseb., 23. Kap. 20. Vers.

»Af en fremmed maa du tage Aager, men af din Broder maa du ikke tage Aager, at Herren din Gud maa velsigne dig i alt det, som du udstrækker din Haand til i det Land, som du kommer hen til for at eje det«,

--og paa Side 28 siger Rabbineren:

»Den bibelske Rentelov, der tillader at tage Rente af den fremmede, men ikke af »din Broder«, faar allerede sin skæve misvisende Fortolkning derved, at der i Oversættelsen bruges »Aager« i Stedet for »Rente«. Saa let gaar det nu heller ikke! Vor Tros Reformator er mindst dobbelt saa paalidelig som Rabbi Marcus Melchior. - og Morten Luther, der sikkert kunde skelne et »Alef« fra et »Beth«, har oversat til Aager. Og Stedet lyder nøjagtig som ovenfor citeret endnu i danske Bibler til 1907.

Og som man vil se af mit fotokopierede og dokumenterede Bilag Side 44, saa bruger selve Rabbinerens Racefælle Lazarus Goldschmidt i sin af Overrabbiner Friediger bekræftede tyske Oversættelse af Talmud Babli Ordet Aager, bl. a. som vi ser ved et Citat af samme Grundlovssted i Toraen anført i Baba Mezia Fol. 71 a, hvor det hedder:

       »Af en fremmed skal du tage Aager (eller direkte efter den tyske Oversættelse: En fremmed skal du beaagre ..")«

Dette kan Rabbiner Marcus Melchior ikke være uvidende om, da det jo maa være Lazarus Goldschmidts Oversættelse, han berømmer i sin Bog Side 43: »en fortrinlig tysk Oversættelse (et enestaaende !) Værk paa 10.000 Sider.«

Side 41 siger Rabbineren om den opr. Talmuds yngste Del af Lovudlægningen Gemara (ca. 500 Aar efter Kristus): »I Gemara er alle Indlæg i en aarhundredelang Diskussion gengivet som efter et Stenogram, i hvilket Intet kunde retucheres eller forskønnes.«

Disse Rabbinerord er jo ligefrem en Foræring. Mine Læsere kan af de paa Siderne 36 og 37 dokumenterede og fotokopierede Sider af Talmud Babli, Synhedrin Fol. 52 b, forvisse sig om, at det er Gemara: at en Jøde efter jødiske Love er hjemfalden til Dødsstraf, saafremt han driver Hor med en anden Mands hustru - medmindre det er en Ikke-jødisk Kone, han driver hor med.

 

05 - Kristendom og Jødedom 06 - Jødedommen i Defensiven
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

 

Clicky Web Analytics