Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn

Pigebarn paa 3 Aar og een Dag?

Rabbiner Marcus Melchior siger herom paa Side 59 i sin Bog: »Man siger, at Jøderne...«:

»For nylig bragte gode Venner mig et antisemitisk Blad, i hvilket der bragtes Talmud-Citat for, at det er Jødens fornemste Opgave at »skænde kristne Pigebørn, naar de er 3 Maaneder gamle«. Jeg kunde kun sige, at naar Beskyldningen gøres tilstrækkelig grotesk, behøver den ingen Imødegaaelse. Hvis der i det her angivne Citat havde været Tale om 3-Aars Pigebørn, vilde Sagen maaske have været alvorlig nok (!), men naar man gik ned til 3 Maaneder, var det øjensynligt, at man selv ikke ønskede at blive taget alvorlig. Efter Indtrængende Opfordringer undersøgte jeg imidlertid dog det anførte Sted i Talmud. Og Ulejligheden betalte sig! Det viste sig nemlig for det første, at der ikke var Tale om 3-Maaneders Pigebørn, men om 9-Aars, for det andet, at der ikke var Tale om kristne, men om jødiske Børn, og for det tredie, at det ikke var det skændige Spørgsmaal om, hvorvidt man tør skænde disse eller ej, der behandles, men om, hvorvidt de falder ind under de bibelske, sanitære Renhedsforskrifter eller ej."

Det er særdeles interessant, at Rabbineren straks og spontant talmudmæssigt oversætter »ikke-jødisk« til »kristen« i hans Omtale af »Citatet«.

Mine Læsere kan omg. se Rabbinerens Benægtelse af Kendsgerninger, naar jeg henviser til den fotokopierede Dokumentation af Talmud Babli, som findes paa Side 43, nemlig Aboda Zara 37 a, hvor der tydeligt staar skrevet:

»Rabba sagde: derfor forurener et ikke-jødisk Pigebarn paa 3 Aar og een Dag, som paa dette Tidspunkt er tjenlig til Samleje, paa samme Maade som en Menstruerende.«

Aboda Zara, Folio 36b og 37a - klik billedet for at se hele dokumentet

I fodnoten staar:

»En 9 Aars Drengs Kønsdrift er moden, men derimod ikke et Pigebarns paa 3 Aar, selvom hun er tjenlig til Samleje.«

 

07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker 09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

 

Clicky Web Analytics