Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?

Hvem river Stykker løs fra Talmud, saaledes at de faar
en anden Mening end den oprindelige?

Ja, det er os, der faar Skyld derfor. Det er de lærde skriftkloge Rabbineres Anklage mod os læge Antisemitter, som maaske nu og da, - særlig paa Begyndelsesstadiet af vor Opvaagnen -, kan komme for Skade gennem Trykfejl o. l. at citere et Talmudskrift under forkert Kildeangivelse, naar vi tuller rundt i fremmedord som Aboda Zara (aboto soro), Synhedrin (Sanhedrin, Synedrium), Baba Qamma (Kama), Jore deah (Jorede' ah), Mischna, Midrasch, Jad chasach og Gud ved hvad, særlig da de skønne hebræiske eller aramæiske Ord staves forskelligt paa forskellige Tider. Dette afskrækker os imidlertid ikke, blandt andet fordi vi ved, at vi er ude af Stand til at fejlcitere en Uhyrlighed saa stor, at den jo ikke under alle Omstændigheder findes større i Talmud.

Det er Realiteten!

Og lad os saa se blot paa enkelte af Rabbinernes Citater. Paa Side 68 citerer Rabbiner Marcus Melchior i sin Bog:

»Man siger om Jøderne -«:

»Statens Love har bindende Kraft for enhver Jøde (Talmud, Baba Kamma 113 a)«

For det først saa burde dette være en Selvfølgelighed, som det aldrig skulde være nødvendigt at præcisere overfor nogetsomhelst Menneske, og for det andet saa kan mine Læsere selv forsikre sig om - ved den fotokopierede Dokumentation af Baba Kamma (Baba Qamma) 113 a paa Side 34 - at den af Rabbiner Marcus Melcior citerede Sætning i høj Grad er revet ud af Sammenhænget, - idet den kun forekommer som en Indvending, der skal gendrives, i en Diskussion, hvor Rabbi Asi kommer til den Konklusion, at man maa snyde ikke-jødiske Toldere og lyve for dem, og at man om fornødent skal bruge en List for at faa en Ikke-Jøde dømt, hvis man som jødisk Dommer bliver nødt til at rette sig efter Statens Love.

Paa samme Side 68 i Rabbiner Marcus Melchiors Bog citerer Rabbineren fra Talmud, Makkoth 24 a og Synhedrin 24 b:

»Den, der driver Aager, er uegnet til at aflægge Vidneudsagn, thi han er at ligne ved den, der udgyder Blod, og han faar ikke Andel i det tilkommende Liv.«

Javel, men der staar intet om, at det er forbudt at tagAager fra Ikke-Jøder, - og hvad man ligner den Jøde ved, som tager Aager af sine Racefæller, det interesserer os ikke.

Men saafremt den lærde Marcus Melchior virkelig skulde være uvidende derom, saa vil jeg gerne belære ham om, at Rabbi Bechai (ca. medio det 16. Aarhundrede) paa Fol. 113 d. i Udlægningen af de 5 Mosebøger om netop den af Rabbi Marcus Melchior anførte Pasus i Talmud, Makkoth Fol. 24, skriver:

»Vore Rabbineres Paastand i den talmudiske Traktat Makkoth Fol. 24 a om, at Ordene i Skriften (Psame 15,5) ogsaa angaar Gojim (Ikke-Jøder), er urigtig, thi de Ord indeholder ingen Befaling, som forbyder at tage Aager af Gojim. Tværtimod kan de kun betragtes som en Besværliggørelse, af hine Folks Handlinger, som gennem at undlade at tage Aager af Gojim mener at kunne blive delagtige i den Naade, som loves i den Psalme«.

(Ovenstaaende Citat er taget efter Br. A. Luzsenskys Talmud-Oversættelser, hvis Rigtighed er bekræftet baade ved Over- og Underret i Ungarn).

Da jeg i Overrabbinerens Responsum saa et Par »gode« Talmudsteder anførte, tvivlede jeg paa, at de kunde være ubetingede. Overrabbineren citerer SABA BATRA 88 b, som følger:

»Bedrageri med falsk Maal og Vægt er en sværere Forsyndelse end en Forbrydelse mod Moralen.«

Nu staar der i Talmud Babli, Baba batra 88 b. i den af Overrabbineren godkendte Lazarus Goldschmidts Oversættelse ordret:

»R. Levi sagte: Die Bestrafung für (falsche) Masse ist schwerer als die Bestrafung für Unzucht, (Fodnote 432: Unter '**** ist jeder in der Schrift - cf. Lev. Kap. 18 - verbotene Beischlaf zu verstehen)..........«

(se Dokumentationer).

Henvisningen er saaledes til 3. Mosebog 18. Kapitel, og der staar herefter i det af Overrabbineren anførte Sted: Der er strengere Straf for at benytte falsk Maal end for (f. Eks.)

at blotte din Fars Blusel.

at blotte din Mors Blusel,

at blotte din Søsters Blusel.

D. v. s., der er mindre streng Straf for enhver Form for Blodskam, for Homoseksualisme, for kønslig Omgang med Dyr etc., end der er for falsk Maal (og Vægt).

Om dette nu er et »godt« Talmudsted overlades til nordiske Menneskers Bedømmelse.

Jeg vil nu gøre opmærksom paa, hvad Overrabbineren siger i sit Responsum om, hvorledes Forfalskninger af Talmud finder Sted, bl. andet:

   ». . .. man river en Sætning eller en Ytring ud af dens Sammenhæng, hvorved den faar en anden Mening.«

Ja, det ser jo ud til, at Overrabbineren kender Metoden, - men det er vel utænkeligt, at han selv kan praktisere den!?

Som Bevis paa Jødernes Ædelmodighed citerer han CHULLIN (= Holin) 94:

      »Du maa ikke bedrage nogen, heller ikke Hedningen.«

Lad os da ikke opholde os ved det ejendommelige i, at denne Eftersætning bør tilføjes, men se, hvad Talmud siger. Chullin 94 (= Holin 94) siger da ordret i Oversættelse:

»Semuel sagde nemlig: »Man bør ikke bedrage nogen, heller ingen Ikke-Jøde.« Men Semuel sagde det ikke udtrykkeligt (betingelsesløst), langt snarere er dette revet ud af sit Sammenhæng.«

(se Dokumentationer).

Jeg svarede saaledes ikke selv paa det Spørgsmaal, jeg har stillet som Overskrift paa dette Afsnit. Den aartusindergamle og evig unge Jødeaand svarede.

 

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn 10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

 

Clicky Web Analytics