Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

Læres Talmud virkelig endnu idag?

Her vil jeg først citere efter Overrabbiner M. Friedigers »Lærebog i den jødiske Religion«, udgivet og forlagt af Den jødiske Religionsskole, opr. 1853, København 1922:

»Allerede under det babyloniske Fangenskab, men især efter den anden Stats Ophør, da Jøderne efterhaanden spredtes over hele Jorden, dannede der sig Menigheder. I Spidsen for disse Menigheder stod Forstanderne. Det religiøse Overhoved kaldtes Rabbi, som med sine Hjælpere - Dajanim - dannede en Domstol. (Hvad skulde de med den, naar Statens Love var bindende Love!!) I Stedet for det ødelagte Tempel i Jerusalem oprettedes rundt om Synagoger, som var Samlingsstedet for de forskellige Menigheder. Ved Siden af Synagogen oprettedes der en Skole, hvor Børnene undervistes i Religion. De voksne sluttede sig til videre Uddannelse i talmudiske Kundskaber sammen i Talmudforeninger. Talmudforelæsninger fandt Sted i »Beth hamidrasch«..

Den her skildrede Menighedsordning tjente alle senere Slægter til Forbillede, o g i v o r e D a g e dannes der overalt, hvor der bor flere Jøder sammen, en jødisk Menighed med alle dertil hørende Indretninger og Institutioner .«

Talmud læres den Dag i Dag af de ortodoxe Jøder, men selve den jødiske Lære gør det overhovedet umuligt at skelne mellem ortodoxe, ikke ortodoxe eller døbte Jøder, naar det idag hedder om jødisk Verdensanskuelse (se "Jødisk familieblad« af februar 1935):

»Gud retter sig efter Menneskene, hvor deres Velfærd kræver det. Dette er Hovedhjørnestenen i den jødiske Verdensanskuelses Kæmpebygning.«

Det er dog en uhyre let Religion paa dette Punkt. Det kan altsaa være af Hensyn til den enkelte Jødes Velfærd, at han ikke bekender sig som ortodox, - eller lader sig døbe, hvilket iøvrigt tilstrækkeligt fremgaar af den dansk jødiske Literatur.

Jo, Talmud læres den Dag idag. Side 65 i Rabbiner Marcus Melchiors Bog: »Man siger at Jøderne -« bekræfter Rabbineren, at Jøderne:

»i ubrydelig Troskab holder fast ved de guddommelige Sandheder, der er overleveret i den skriftlige og mundtlige Lære, i Tora og Talmud.« »I Talmud«, fortsætter han, »er det jødiske Folks bedste aandelige Kræfter gennem 2000 Aar nedlagt.«

En mere tydelig Tilkendegivelse ønsker vi ikke.

Hvorledes Jøden bliver gennem talmudisk Opdragelse, skildrer selve den bekendte Forfatter, Jøden Schalom Asch i sin Bog: St. Petersborg (Gyldendal 1935).

»Den over hele Verden berygtede, jødiske Snuhed bestaar netop i altid at have sin Konto i bedste Orden, som kunde Revisionen ventes naar som helst. Han kan begaa de værste forbrydelser, han vil dog altid finde en Udvej til at fremstille dem saaledes for sig selv, at han faar smaa Velgerninger ud af dem. Gaar det ikke paa anden Maade, saa gaar han i Kompagniskab med den gode Gud selv, som Patriarken Jakob gjorde det..Jøden er i Stand til at forvandle sine daglige, brutale, egoistiske Interesser til hellige Gerninger.«

I forskellige Bøger skinner Jødernes Had til de Kristne betydelig mere frem - end hos de 2 Rabbinere Melchior og Friediger -- saaledes staar der at læse i en Bog, som er udgivet paa Israelsmissionens forlag af Aage Esbo: Israelsmissionæren (Jøden) Efraim Philemon Petri, Side 13: En Juleaften var Petri som. Barn engang krøbet op paa Ryggen af en anden Dreng og havde gennem Vinduet set ind i et kristent Hjem, hvor Juletræet stod tændt. Her var Glæde og Fred hos store og smaa, men hjemme var der Glædesløshed og Nedtrykthed, fordi det for Jøderne var »den mørke Aften«, som benyttes til at fortælle Smædehistorier om Jesus.«

Missionæren (Jøden) Paulus Wolf skriver i sin Levnedsskildring: »Saligheten är af Judarna« om, hvorledes hans Spørgsmaal til Pastor Lindstrøm, som forberedte ham til Daaben, ofte var ved at bringe denne til Fortvivlelsens Rand.» Wolffs Spørgsmaal var ofte underbygget af Had og Bitterhed mod alt, som bar Navnet Kristendom. (Hvorledes kunde da denne Herre gaa til Daabsforberedelse for samme Kristendom?). Ja, han ytrede engang, at havde han Magt, som han havde Lyst, saa vilde han udrydde alt, som bar dette Navn - ogsaa de smaa Børn.«

Jeg gad se det nordiske Menneske, der kunde gaa saa vidt i Jødehad, at de kunde tænke paa at udrydde endog smaa jødiske Børn, - særlig hvis de stod for at gaa over som Proselyt i den hadede Jødedom. Dette paradoxale Sted beviser da ogsaa min Paastand om, at det er umuligt at skelne mellem ortodoxe, ikke-ortodoxe eller døbte Jøder.

 

09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende? 11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

 

Clicky Web Analytics