Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

Bønnebogen er trykt efter Janus-Ansigt-Principet, nemlig en Del, som begynder forfra og gaar til Side 161 paa normal Vis, denne Del er trykt udelukkende paa Dansk. og Sandsynligheden taler for, at den er beregnet til at vise Ikke-Jøder Jødernes uskyldsrene og naive Fromhed, - og en anden Del, som paa hebræisk Vis begynder bagfra og gaar op til Side 430. og som er skrevet dels paa Hebræisk og dels paa Dansk. Denne Del er den interessanteste for vort Studium, - og den danske Tekst heri belærer os ikke alene om, at Talmud læres den Dag idag.

Side 257 bagfra i Bønnebogen siges det:

»Et fem Aars Barn skal læse i Loven (Toraen. de 5 Mosebøger), et ti Aars Barn i Mischna (ældste Del af Talmud), en tretten Aars Dreng skal holde Guds Bud, og en femten Aars Dreng skal læse Gemara (den yngste og konkluderende Del af Talmud - og bemærk, der staar ikke læse i Gemara, men der staar læse Gemara: hele Gemara), atten Aar passer til Brudekamret og tyve Aar til Handel og Vandel, .«.

For endnu engang i denne Sammenhæng at opholde mig ved Spørgsmaalet, om de unge Jøder i vor Tid læser Talmud (eller bør læse Talmud), vil jeg ydermere henvise til forfatteren, Jøden M. Goldschmidts Bog: En Jøde (Gyldendal, København 1927). Side 34, hvor Købmanden, Jøden Philipsen siger til sin Dreng Jakob:

»Og nu vil vi tage alvorligt fat paa Gemoro (Gemara), for at de, naar du kommer til København, kunne overbevise sig om, at vi (Jøder) ude paa Landet heller ikke er umælende. . Min Jacob«, vedblev han, idet han (Købmanden) fremtog et af de store Bind, »bered Dig til med Ærbødighed at nærme Dig den Skat af Visdom, som Fortidens store Lærde her have nedlagt..«.

Vi ser ogsaa af Bønnebogen, at Aagerparagrafen i Jødernes Grundlov: 5. Mosebog, 23. Kap., 20. Vers. er fulgt fra Moses Dage til vore Dages Krystalgade. Side 271, bagfra staar det skrevet:

».. Herren velsigne dig i det Land, som han gav dig.. at du maa laane til mange Folk, men selv ej skal behøve at laane; thi Herren din Gud velsigner dig, som han har tilsagt dig: »Og du skal laane mange folk, men selv skal du ej behøve at laane, og du skal herske over mange Folk, men over dig skulde de ej herske«. Held dig Israel, hvor er et Folk som du (!), der har sin Hjælp og sin Styrke i Gud, dit skjermende Skjold, dit Hæders sværd; dine Fjender smigre for dig, medens du drager frem over deres Høje.«

At heller ikke vore Dages ortodoxe Krystalgade betragter os Ikke-Jøder som Mennesker af samme Skabning som de selv. -- og at de takker Gud (Jehova) for, at se ikke er tildelt samme Udryddelsesskæbne (Skæbne som Slagtekvæg), som de har tildelt os efter Grundlovsparagrafen i 5. Mosebog, 7. Kap., 16. og 20. Vers, viser den hyppigt forekommende Bøn »Olenu«, der findes som Sabbataftenbøn. f. Eks. paa Side 155 bagfra:

».. Vor Pligt er det at lovprise Verdens Herre og at bekende hans Storhed, han som dannede alt i Begyndelsen, at han ikke skabte os som Landenes mange folk - og ikke stillede os lige med Jordens mangfoldige Slægter, at han ikke tildelte os den samme Lod som dem og ikke bestemte os det Samme som alle de Mange.«

I den nedskaarne Form hedder det desuden i Overrabbiner M. Friedigers "Lærebog i den jødiske Religion" om det samme Spørgsmaal, Side 28:

»Læren om Menneskets Bestemmelse gælder i væsentlig Grad Israel.«

Om smuk Menneskekærlighed og Tolerance vidner desuden følgende nydelige lille Morgenbøn Side 44 bagfra i Synagoge-Bønnebogen:

"Ps. 149. Lover Herren! synger en ny Lovsang for Herren, hans Lovsang i de Frommes Forsamling. Israel glæde sig ved sin Skaber, Zions Børn juble ved deres Konge. De skulle love hans Navn i dandsende Kor, til Pauke og Harpe synge hans Pris; thi Herren har Velbehag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Sejr. De Fromme skulle juble i Herlighed, istemme frydesange paa deres Leje. Guds Lovsang bærer de paa deres Tunge og i deres Haand et tveægget Sværd til at tage Hævn over Hedningerne og Straf over Folkene, til at binde deres Konger med Lænker og deres Stormænd med Jernkjeder, til at fuldbyrde paa dem den Dom, der er skrevet. . . . «.

Om Psalmerne, hvoraf ovenstaaende lille Eksempel med Ps. 149 kun er en svag Afglans, siger Overrabbineren i sin Religionshistorie, Side 14:

».. Psalmerne indeholder 150 Sange af Kong David og enkelte andre gudbenaadede Sangere. Disse Psalmer, som i poetisk Form gengiver alle de Tanker og Følelser, som gennemstrømmer en religiøs Aand og et religiøst bevæget Sind, er i Tidens Løb blevet til en vigtig Bestanddel af vore Bønner. Disse Psalmer kan til enhver Tid hensætte os i en oprigtig religiøs Stemning.«

Endelig vil jeg slutte med følgende Citat fra »Ugebladet Mosaisk Samfund« af 19. februar 1937:

»Om: selve Historien om Purim (O. A. Hvor Jøderne fik myrdet 75,000 Persere i et grusomt Blodbad. Se herom det gl. Testamente: Esthers Bog), der er kendt af enhver, kunde vi kun ønske, at den snart maa gentage sig, nemlig at lade vor Tids mange Hamon'er lide samme Skæbne som den persiske. Hermed a guten Purim.«

Med Hamon'er maa man forstaa alle Mennesker, som bliver klar over JØDERNES LÆRE

***

Kilde

Denne tekst blev oprindeligt offentliggjort i internettidsskriftet Dronten, og den oprindelige version kan ses her.

10 - Læres Talmud virkelig endnu idag? Tilbage til: 01 - Forord og Indledning
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

 

Clicky Web Analytics