Kommenter på: Balder Blog

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande.

Til Forsiden

Svar fra Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning til Peter Langwithz Smith

Af Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Cand. mag Peter Langwithz Smith, der er forfatter til bogen Auschwitz - 'en beskrivelse' (Gyldendal 2005), har den 30.08.08 på hjemmesiden Goldberg offentliggjort et forsøg på at tilbagevise en række argumenter, som Selskabet har fremført i forbindelse med Arbejdermuseets udstilling af kommunistisk propaganda.

PLS udtaler sig om emnet med en vis lærdom, men uden videnskabelig dannelse. Hans formål synes at være at støtte den kommunistiske propaganda, og havde det ikke været for den omstændighed, at han tillige er forfatter til den mest omfangsrige bog af sin art på dansk, havde der næppe været grund til her at gentage en række argumenter, som åbenbart er gået hen over hovedet på vor forfatter.

1. De videnskabelige autoriteter

Peter Langwithz Smith afviser de revisionistiske forskere, Germar Rudolf, Robert Faurisson, Carlo Mattogno osv. som uvidenskabelige. Fred Leuchter omtales som et skoleeksempel på uvidenskabelig metode. Nogen fejl hos disse påviser Peter Langwithz Smith dog ikke. Kun skældsord. Derimod støtter Peter Langwithz Smith sig gerne til Robert van Plet og Jean Claude Pressac som værende meget seriøse forskere.

Nuvel, vi fatter os i korthed.

Det er sandt, at både Pressac og van Pelt har udgivet lærde bøger om Auschwitz. Men begge savner den sans for logik og sammenhæng, som med rimelighed forventes af en videnskabelig forfatter.

Det samme gælder Peter Langwithz Smith. Han ved meget, men forstår kun lidt. Men selv om Peter Langwithz Smith ved meget, så ved Peter Langwithz Smith dog ikke nok.

For nogle år siden udgav professor Faurisson en kritik af Pressacs bøger. Det førte til en retssag i Frankrig. Da dommeren bad Pressac om at give beviser for eksistensen af gaskamre i Auschwitz/Birkenau, henviste Pressac til Leuchter (1). Peter Langwithz Smith anser Pressac for seriøs, Leuchter for useriøs. Men Pressac henviser til Leuchter. Og Leuchter påviste, at der ikke var videnskabeligt bevis for gaskamre i Auschwitz/Birkenau. Hvis Peter Langwithz Smith altså stadig anser Pressac for seriøs, så må han også anse henvisninger til Leuchter for seriøs. Alternativt må Peter Langwithz Smith anse Pressac for useriøs, men i så fald har han kun van Pelt at støtte sig til.

Robert van Pelt er lærd, men dybt forvirret. Kan Peter Langwithz Smith mon hente støtte fra ham? Under Irving-sagen i 2000 medgav van Pelt, at hullerne i loftet i den verdensberømte ligkælder var usynlige (2). Han, van Pelt, havde sammen med flere kolleger været på jagt efter hullerne. På s. 411 i van Pelts bog fra 2002 (3) ses et autentisk fotografi af van Pelt og tre andre personer stående på taget af Leichenkeller I i Krema II. Alle spejder efter de fire huller, men ingen kan se noget hul. Men ser man nu på tegningen af en såkaldt gas søjle på side 208 i samme bog, så er det klart at fire sådanne kæmpesøjler måtte have efterladt enorme huller. Den forvirrede van Pelt modsiger altså sig selv med sine egne fantasier. Havde der været huller, så havde disse huler også været synlige, meget synlige både dengang og nu. Men der er ingen synlige huller. Derfor var der heller ingen huller. Derfor var Leichenkeller heller intet gaskammer. Derfor fandt intet massemord sted i denne ligkælder.

Det er sandt, at van Pelt i et tillæg til sin bog har skrevet, at en senere undersøgelse omsider har lokaliseret de fire store huller. Men sandheden er, at en sådan videnskabelig undersøgelse slet ikke eksisterer. Godt nok er der nogle spøgefugle, der har påstået, at en computer har set de bittesmå huller, som altså ikke var eller er synlige for det menneskelige øje. SS’erne kunne altså heller ikke se hullerne. Hvordan kunne SS så hælde gassen ind gennem de usynlige huller?

På et tidspunkt mente van Pelt, at hullerne var blevet muret til. Men han opgav den forklaring, da der ikke var spor af tilmurede huller.

Og det bliver værre. Peter Langwithz Smith gengiver et luftfoto, der viser fire meget store mørke pletter, der siges at være de store huller. Med andre ord. Når man står lige ved dem er hullerne så små, at man slet ikke kan se dem. Men hvis man går op i et fly, kan man se de kæmpestore huller helt tydeligt. Hertil kommer yderligere, hvad Peter Langwithz Smith ikke oplyser sine læsere om, at den ”seriøse forsker” Pressac har problematiseret netop dette billedes ægthed (4).

Dermed falder Peter Langwithz Smiths to vigtigste støtter bort med et brag. Og Peter Langwithz Smith undgår ikke at falde ind med døren.

2. Dørene – gik de indad eller udad?

Peter Langwithz Smith medgiver, at hvis dørene til ligkældrene gik indad, så var holocaust umulig. Han henviser derfor til en senere tegning, hvor dørene pludselig går udad. Altså kan man åbne døren og hente ligene ud. Holocaust er hjemme.

Men Peter Langwithz Smith glemmer at spørge om tegningen er ægte. Ser man på de mange bevarede tegninger, gengivet hos Pressac i bogen fra 1989, så bemærker man, at de ofte er forsynet med tegninger eller ord på russisk eller polsk. At tegningerne med andre ord er manipulerede. De tyske bygningsingeniører skrev næppe på polsk eller russisk.

Men selv om man for argumentets skyld antog, at tyskerne rent faktisk havde ændret dørens svingretning netop for dermed at kunne forvandle en ligkælder til et gaskammer, så får man et nyt og endnu større problem.

Det står fast, at den dokumenterede dødelighed i hele perioden lå på omkring 100.000. Dette tal bygger ikke kun på de såkaldte dødebøger, men også på ligkælderbøger. Hvis ligkælderen slet ikke var en ligkælder, men et gaskammer, så måtte man bygge ligkældre andre steder. Men det gjorde man ikke. Altså var ligkælderen en ligkælder og ikke et gaskammer. Enten eller, ikke både og. Godt nok forsøger Peter Langwithz Smith at løse problemet ved, at påstå at tyskerne anbragte ligene helt andre steder. Men det har han slet ingen dokumentation for - end ikke hos sine vigtigste autoriteter; Pressac og van Pelt.

Hertil kommer yderligere, at en ændring af dørenes svingretning ville have blokeret adgangen til den lille elevator, der skulle bringe lig til kremering i krematorierne.

Peter Langwithz Smith mener i sin uvidenhed også, at den omstændighed, at der var et lille glughul i døren til ligkælderen, og tilmed et gitter indenfor, beviser, at ligkælderen var et gaskammer. Peter Langwithz Smith burde vide, at det var helt almindeligt, at gastætte døre var udrustet således (5). Og gastætte døre anvendte tyskerne mange steder, i beskyttelsesrum, osv., selv i Danmark, netop for at undgå gas udefra.

Peter Langwithz Smith fantaserer om, hvordan en gruppe på 2000 ulykkelige kastede sig mod en gaskammerdør. Dette er en af Peter Langwithz Smiths ganske private fantasier, og det er derfor ikke spor overraskende, at andre har andre private fantasier om dette makabre emne. Eksempelvis gav udgiveren af Goldberg udtryk for den fantasi, at staklerne i kammeret byggede en menneskepyramide (6). Til ære for dem, der siden skulle åbne døren. Men Peter Langwithz Smith mener åbenbart noget andet. Heldigvis kun den enes fantasi mod den andens fantasi. Men selv om man gik ind på Peter Langwithz Smith’s tanke, vil man snart erkende dens umulighed. De 2000 står så tæt pakket, at de slet ikke kan røre sig. Når de ikke kan røre sig, kan de heller ikke lave et stort samlet fremstød rettet med døren.

3. Ventilation

Peter Langwithz Smith har ikke forstået den afgørende betydning af ventilationsproblemet, som er veldokumenteret af både Pressac (1989) og især Matttogno, hvis udregninger kan sammenfattes således, når talen er om Krema II i marts 1943: Den ventilator, der forsynede Leichenkeller I med frisk luft, skiftede luften ud ca. 9,5 gange i timen. Leichenkeller II, afklædningsrummet havde en ventilator, der udskiftede luften ca. 11 gange i timen (7). Luften i afklædningsrummet blev således udskiftet hyppigere end luften i det såkaldte gaskammer, der allerede af denne grund må have været en ligkælder, og ikke et gaskammer.

Dertil kommer følgende. Når tyske ingeniører byggede en ligkælder fulgte de retningslinjerne i en håndbog af ingeniør W. Heepke. Og Heepke foreskriver netop at luften i en ligkælder udskiftes fem til ti gange i timen.

Hvis der derimod er tale om et kammer til aflusning, altså med anvendelse af gas til desinfektion, så skal luften udskiftes ca. 70 gange i timen.

Men dette var ikke tilfældet. Følgelig var hverken Leichenkaelder I eller II konstrueret til andet end ligkældre.

Man behøver med andre ord blot at studere ventilationen i Krema II og Krema III, så kommer man til den konklusion, at der var tale om ligkældre, ikke om gaskamre (8). Ventilationen var således som andre ligkældre i Tyskland, helt efter bogen.

Hertil kommer endeligt, at Peter Langwithz Smith forsømmer at skelne mellem ud- og indluftning. Da gas jo er lettere end luft, måtte man forvente, at udluftningen foregik foroven, og indluftningen foregik forneden. Men det omvendte var tilfældet, således som det fremgår af de dokumenter, Peter Langwithz Smith ikke henviser til.

Om Peter Langwithz Smith er enig med redaktøren af Goldberg meddeles ikke. Den fantasifulde ophavsmand til den groteske menneskepyramide mente i en radioudsendelse, at gas er tungere end luft (9).

4. Kommunistisk propaganda

Peter Langwithz Smith bryder sig ikke om at høre grimme ting om kommunistisk propaganda. Måske banker hans hjerte stadig for den gamle kommunisme. Godt nok må han medgive, at tyskerne ikke bærer skylden for mordene i Katyn. Peter Langwithz Smith indrømmer, at det var kommunistisk propaganda. Dog mener han, at det kun var i de kommunistiske lande, man troede på denne løgn. Men om man kun troede på løgnen om Katyn i kommunistiske lande, er ikke blot sagen uvedkommende, men heller ikke sandt. Eksempelvis skriver Gyldendals tibinds leksikon, femte bind, 1978, s. 279, at: ”undersøgelser efter 2. verdenskrig har ikke ført til sagens opklaring.”

Dog kan Peter Langwithz Smith godt have ret i, at efterretningstjenesterne i England og Amerika meget vel vidste, at der var tale om en kommunistisk løgn. Men det gør jo kun hele sagen endnu værre, at man bevidst dækkede over løgnen mod Tyskland.

Katyn var altså kommunistiske propaganda. Men Peter Langwithz Smith nægter, at de enorme tal for Majdanek og Auschwitz, henholdsvis 1, 4 mio. og 4 mio., som man også finder i Gyldendals tibinds leksikon, er udtryk for, at kommunisterne ikke var i god tro. De talte bare forkert, fordi det kneb med ordentlig dokumentation.

Men hertil er at sige, at de kommunistiske undersøgelser aldrig har fremsat deres oprindelige kæmpetal som skønsmæssige eller som værende usikre. Tværtimod.

Peter Langwithz Smith glemmer i denne forbindelse også at oplyse sine læsere om, at Peter Langwithz Smith’s egen videnskabelige autoritet Pressac medgiver, at den ”dokumentarfilm”, som russerne fremstillede i 1945 om Auschwitz, er ukorrekt og propagandistisk (10).

Og kommunisterne fortsatte selv under Nürnberg-processen med de mest løgnagtige påstande om tysk grusomhed. Løgnene var et bevidst led i den kommunistiske propaganda.

5. Kremering

Peter Langwithz Smith og hans vidner hengiver sig til de mest flove fantasier om lig der brænder af sig selv eller på meget kort tid.

Peter Langwithz Smiths fantasi om fem lig i en ovn modsiges allerede af det billede, han selv har i sin artikel. Rent bortset fra at billedet ikke forestiller en original ovn, men en senere rekonstruktion, så kan enhver se, at den er alt for lille til at man kan anbringe fem lig deri.

Men selv om man kunne anbringe fem lig deri på en gang, så vandt man som sagt intet derved. Tværtimod ville forbrændingstiden blive forlænget. Hvis man ikke tror på os, bedes man kontakte krematoriet i Vejle, hvor man har specialiseret sig i kremeringen af meget store eller tunge lig. Man vil da få at vide, at det tager ca. tre timer at kremerer et lig på omkring 200 kilo. Noget lignende gælder for fem lig i en ovn.

Vi har kontaktet flere danske krematorier og spurgt om, at det er rigtigt at lig kan brænde af sig selv. Det har man aldrig hørt om. Fænomenet kendes altså kun fra Peter Langwithz Smiths såkaldte hjerne.

Og når Peter Langwithz Smith, som sagt, hævder, at det er grebet ud af luften, at det tager en time at brænde et lig, så tager han igen fejl. Krematoriet i Randers oplyser, at det tager halvanden time, andre krematorier i Danmark taler om 70 minutter. Og således var det også før i tiden, som man kan se ved at slå op i bogen Ligbrænding i Danmark af Knud Secher, udgivet af Dansk Ligbrændingsforening i 1956. Bogen giver gode oplysninger om moderne ligbrænding, krematorier, ovntyper, anvendelse af ligbrænding osv. Peter Langwithz Smith er fuldstændig uvidende om de faktiske forhold omkring ligbrænding.

Peter Langwithz Smith fortsætter sine fantasier. Han mener, at krematorierne arbejdede i døgndrift. I så fald ville de snart brænde sammen, og i så fald ville de slet ikke kunne arbejde 8/9 timer dagligt. Der foreligger en trykt betjeningsvejledning fra Topf&Söhne. Naturligvis har man fulgt disse regler. Der er ikke dokumentation for andet. Og hvem ville, ved at overtræde reglerne, skyde sig selv i foden.

Peter Langwithz Smith hengiver sig på et tidspunkt i den grad til sine fantasier, at han ikke blot kommer i konflikt med den fysiske og logiske virkelighed, men tilmed i modstrid med den almindelige tidsopfattelse. Peter Langwithz Smith skriver således, at en tysk forfatter, Fritjof Meyer tager ganske fejl med hensyn til antallet af ”gassede” og kremerede for Auschwitz. Og som begrundelse herfor hævder Peter Langwithz Smith, at F. Piper allerede i 1999 afviste Meyer. Men Meyer udgav først sin artikel i 2002 (11) - altså tre år senere. Dette ville næsten svare til at man sagde at 2. verdenskrig begyndte i 1942 og sluttede i 1939.

6. Vidner mv.

Peter Langwithz Smith påberåber sig H. Tauber som værende et pålideligt vidne. Men Tauber er et af hovedvidnerne til de 4. mio. myrdede i Auschwitz /Birkenau, netop det tal, som Peter Langwithz Smith selv afviser som usandt. Med andre ord Peter Langwithz Smith mener, at vidnet er troværdigt, fordi det er upålideligt.

Det samme gælder et andet vidne, David Olere, som Peter Langwithz Smith også har stor respekt for. Hvem kender ikke Oleres tegninger med SS-runer osv. i røgskyer fra skorstene, de nøgne piger osv.. Hans tegninger er ikke blot i strid med de faktiske forhold. De fleste, som er gengivet hos Pressac, er halvpornografiske. Olere er heller ikke troværdig, når han eksempelvis anklager SS for at have lavet pølser af jøderne, Kremawurst. Citat : “the SS made sausages of human flesh” (12).

Der er dog en af Oleres tegninger, som er ganske virkelighedsnær, i modsætning til alle de andre. Den gengives ofte, bl.a. af van Pelt 2002, s. 176/177 (13). Den er fra 1946 og skal forestille Krema III. Imidlertid er det let at se, at der er tale om en tegning baseret på en anden tegning. Ganske barnagtigt har man så skrevet gaskammer på den.

Det er pinligt, at Peter Langwithz Smith helt ukritisk sluger disse obskøne tegninger og vidnet råt.

I betragtning af at Peter Langwithz Smith jo mener, at et vidne, der taler usandt, er ganske troværdigt, således kan det heller ikke vække vor undren, at Peter Langwithz Smith mener, at man må antage, at der blev gasset hundredetusinder uden ringeste dokumentation.

Men hvis der ikke er dokumentation, hvordan kan man så vide det. Kun hvis man tror på vidner, som man selv siger taler usandt.

Og så er der et billede af nogle nøgne lig og røg. Vi har set det igen og igen. Ingen ved, hvem der har taget billedet. Ingen ved, hvornår det er taget. Ingen ved, hvor det er taget. Ingen ved, om det er overmalet osv. For den sunde fornuft savner billedet selvsagt enhver bevisværdi. Men for den forfatter, for hvem tid og rum er ligegyldige, ligger sagen anderledes. Her kan alt bruges til alt. Forvirringen er total.

Og så er der nogle beretninger, som polakkerne angiveligt mange år senere har fundet nedgravet i Auschwitz eller Birkenau. Her aner vi heller ikke, hvem der har skrevet dem, hvor, hvornår osv., og i betragtning af at hele historien om gaskamrene i Auschwitz Birkenau i hovedsagen er et produkt af bevidst kommunistiske propaganda, så ville det være noget af et mirakel, om disse gravfund skulle have nogen anden værdi for en historiker, end den værdi, som tilkommer falske dokumenter.

Helt forkert er Peter Langwithz Smith’s vurdering af sagen mod de to østrigske ingeniører, Walter Dejaco og Fritz Ertl, der hos Peter Langwithz Smith har fået navneforandring til Wilhelm Ertl.

Der var tale om en grundigt forberedt sag, med fremlæggelse af originale dokumenter osv. Sagen endte med frikendelse, da anklagemyndigheden ikke kunne påvise, at de teknikere, der havde det overordnede ansvar for opførelsen af krematorier og ligkældre, havde haft noget kendskab til gaskamre sammesteds.

7. Holocaust-delirium

Peter Langwithz Smith kan som sagt ikke lide at høre om kommunistisk propaganda. Dog er han tvunget til at indrømme, at både Katyn og Majdanek er kommunistisk propaganda. Han må også indrømme, at 4 mio. dræbte for Auschwitz ligeledes er kommunistisk propaganda. Tallet 4 mio. kommer fra de samme kilder som gaskamrene. Hvis gaskamrene derfor eksisterede, hvilket er tænkeligt, så måtte dette selvsagt bevises uafhængigt af de på andre punkter upålidelige kilder og vidner. Beviset for gaskamrene måtte med andre ord være af fysisk karakter. Men vi har nu set på ventilationen, på forholdene omkring kremering og på nogle af de bygningstekniske aspekter mv..

Alt tyder på, at tyskerne byggede ligkældre og krematorier. Ovnene blev leveret af en ganske normalt og respektabelt firma med gode traditioner. Vi har således søgt forgæves efter beviser for, at millioner skulle være blevet myrdet i Auschwitz/Birkenau hos Peter Langwithz Smith.

Hermed slutter vore bemærkninger til Peter Langwithz Smith, forfatteren til en tyk bog om Auschwitz, og en formidler af mange fabler vedrørende den tyske lejr i Polen. Læser man hans bog, og læser man hans artikel, ser man snart, at forfatteren er grebet af den dybeste forvirring. Man kan sige, at han har fået Auschwitz på hjernen. Han tilhører en generation, der ikke har lært at skelne klart mellem objektive kendsgerninger og subjektive fantasier.

Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Publiceret den 05.10.2008

 

Artiklens oprindelige placering:
Holocaust.nu 5 oktober 2008 - Flere krampetrækninger – svar til Peter Langwithz Smith, vor kommentar til Langwitz Smiths forsøg på at tilbagevise vores argumenter

Relateret :

ARBEJDERMUSEET UDBREDER KOMMUNISTISK PROPAGANDA, i anledning af udstillingen ”Dødens Ingeniører: Maskinfabrikken Topf & Söhne. Ovnbyggerne fra Auschwitz” har Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning udsendt overstående informationsskrivelse til samtlige af landets gymnasier henvendt til undervisere i historie og tysk.
Holocaust.nu - Arbejdermuseets udstilling af kommunistisk propaganda.

Goldberg - Efter Auschwitz - en blog om Holocaust og folkedrab, 30 august 2008 - Krampetrækninger fra syge hjerner


Noter

(1) The Journal of Historical Review, Volume 15, number 5, September/October 1995.

(2) http://fpp.co.uk/Auschwitz/docs/controversies/holes/PeltReportExtract.html

(3) Robert Jan van Pelt; The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, Bloomington, Indiana 2002.

(4) Jean-Claude Pressac; Auschwitz : Technique and operation of the gas chambers. New York, Beate Klarsfeld Foundation, 1989. Side 436. 

(5) http://www.codoh.com/incon/inconpressac.html

(6) http://www.dr.dk/P1/Alletidershistorie/Udsendelser/2006/0315105953.htm

(7) Carlo Mattogno; Auschwitz: The End of a Legend. A Critique of J.C.Pressac, Newport Beach 1994.

(8) Carlo Mattogno; Auschwitz: The End of a Legend. A Critique of J.C.Pressac, Newport Beach 1994.

(9) http://www.dr.dk/P1/Alletidershistorie/Udsendelser/2006/0315105953.htm

(10) Jean-Claude Pressac; Auschwitz : Technique and operation of the gas chambers. New York, Beate Klarsfeld Foundation, 1989. Side 46,47, 49, 264.

(11) http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/35003:Vejle--1100-grader-i-76-minutter

(12) http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/35003:Vejle--1100-grader-i-76-minutter

(13) Fritjof Meyer; Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde, I Osteuropa, 52, Jg., 5/2002, pp. 631-641.

(14) Jean-Claude Pressac; Auschwitz : Technique and operation of the gas chambers. New York, Beate Klarsfeld Foundation, 1989. Side 554.

(15) Robert Jan van Pelt; The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, Bloomington, Indiana 2002.


© Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning. Kopiering tilladt med tydelig kildeangivelse

Holocaust, benægtere, revisionisme, jødisk censur Dansk

Holocaust, deniers, revisionism, Jewish censorship English

I haven't had the time lately to update this index section

I suggest going to my 'All Articles' page or use the 'Holocaust' category blog link
(Anything relating to Jewish or Zionist is in that category but only the blog posts)

Balder Blog Front page

Updated April 27

apr 27, 2009 000 Gerd Honsik - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps English
apr 25, 2009 668 David Duke anholdt af tankepolitiet i Tjekkiet - risikerer tre års fængsel Dansk
apr 22, 2009 666 Kongresmedlem Jane Harman anklaget for samarbejde med AIPAC Dansk
apr 20, 2009 663 Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel Dansk
apr 17, 2009 661 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben Video
apr 15, 2009 658 Så meget for Sarkozys mandfolkeord om ytringsfrihed Dansk
apr 09, 2009 653 Fire kalotter for Snaphanens tilsvining af britiske patrioter fra BNP Dansk
apr 08, 2009 000 Mind Bending Powers of the Masters of the Media (written in 1997 supposedly by Nick Griffin) English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner responds to accusations from Swiss Jewish / Zionist hate group CICAD English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner se défend contre les accusations de Swiss juif / sioniste groupe haineux CICAD Francais
apr 02, 2009 000 Frank Brunner verteidigt sich gegen Vorwürfe von jüdisch / zionistischen hass Gruppe CICAD Schweiz Deutsch
mar 30, 2009 648 Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - agent-provokatør  Verfassungsschutz Dansk
mar 30, 2009 647 Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis Dansk
mar 29, 2009 646 Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’: millioner af amerikanere mulige terrorister Dansk Video
mar 23, 2009 639 Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party English Video
mar 22, 2009 638 Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile Dansk Video (3)
mar 19, 2009 637 Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts blinde vinkel Dansk
mar 18, 2009 635 Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer Dansk
mar 17, 2009 634 USA: Lou Dobbs afslører racisme-center SPLCs løgne om stigende racisme Dansk Video
mar 13, 2009 000 Stepen Walt interviewed about Charles Freeman and AIPAC on Danish TV English
mar 11, 2009 629 Politiet i Tel Aviv jagter hovedmand i kvindehandler-netværk Dansk
mar 05, 2009 623 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson Dansk
mar 02, 2009 622 Strange bedfellows - Protests against the Durban II conference English
mar 02, 2009 000 Durban II Conference Protests Led by Censorship Promoters English
feb 26, 2009 621 Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler Dansk Video
feb 25, 2009 620 Australien: Jøder indrømmer hærværk mod forening af Kristne Jøder Dansk
feb 23, 2009 618 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik Deutsch
feb 23, 2009 617 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday English
feb 20, 2009 614 Auschwitz Byggeplaner - Nyfundne 'beviser' for gaskammer-drabene vakler Dansk
feb 09, 2009 610 Josef Gärtner- Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI Dansk
feb 08, 2009 608 Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny Dansk Video
feb 04, 2009 606 Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme Dansk
feb 01, 2009 605 60 Minutes: Bob Simon dokumenterer zionisternes dobbeltmoral Dansk Video
jan 26, 2009 602 Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag Dansk
jan 24, 2009 601 USA: Højesteretsdommer deltager i Shariakonference (+ tørklædedebat Deadline) Dansk Video
jan 22, 2009 600 Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order English Video
jan 18, 2009 000 Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden. Irgun Hagana Dansk
jan 16, 2009 599 Claus Bentow - Dansk Zionistforbund: Jøder frygter Muslimer og venstreekstremister Dansk
jan 14, 2009 598 The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist English
jan 12, 2009 597 Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne Dansk
jan 06, 2009 595 Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult English
jan 05, 2009 594 Læserbrev: Herman Rosenblat og andre Holocaust fup-historier Dansk
jan 04, 2009 593 Tyskland: Gravskænderen fra Passau - TV2 viderebefordrer løgne om knivstikkerhistorie Video
dec 24, 2008 588 DR holder fast i traditionen med anti-kristne udsendelser omkring Julen Dansk Video
dec 23, 2008 587 Denmark: Alleged Nazi-music distributors’ extradition appeal failed in High Court English
dec 22, 2008 586 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører Dansk Video
dec 21, 2008 585 Tyskland: Katolsk avis beskylder Jøder for angreb på ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2008 584 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
dec 20, 2008 583 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december Dansk Video
dec 18, 2008 582 Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’ Dansk
dec 16, 2008 579 Hvem er Bernard Lewis Madoff, og hvor blev pengene af? Dansk
dec 05, 2008 539 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland Dansk
dec 04, 2008 538 Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden (Omskæring, Langballe) Dansk
dec 03, 2008 537 Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab (Krasnik, David Sherson) Dansk
nov 27, 2008 536 Fordi jeg er Jøde: Menneskerettighedskommissionens klage mod Ezra Levant frafaldet Dansk
nov 25, 2008 535 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien Dansk
nov 24, 2008 534 Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten Dansk
nov 23, 2008 533 Tysk forbudsvanvid fortsætter: Nu forbydes også det keltiske kors Dansk
nov 23, 2008 532 Fra sladderspalterne: Islands israelske forbindelse Dansk
nov 21, 2008 531 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret Dansk Video
nov 20, 2008 530 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives Dansk
nov 19, 2008 528 Video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? Martin Krasnik omskæring English Video
nov 17, 2008 527 Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn Video
nov 16, 2008 526 Germany, Mittweida - Rebecca Katzschmann ‘Victim of neo-Nazi hate crime’ sentenced English
nov 15, 2008 525 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor to Germany English
nov 08, 2008 524 Talen der blev John F Kennedy’s død - Address before the Press (1961) English
nov 07, 2008 523 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace English
nov 04, 2008 522 En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre Dansk
nov 03 2008 521 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview English Video
nov 01 2008 520 Interview med udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes Dansk Video
okt 30 2008 519 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben Dansk Video
okt 28 2008 517 Jødisk ejede bankers enorme bidrag til Obamas valgkamp Dansk
okt 24 2008 514 Kapret 'ukrainsk' skib Faina ejes af israelsk våbenhandler Dansk
okt 24 2008 513 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love Dansk
okt 23 2008 512 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore English
okt 22 2008 511 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør Dansk
okt 13 2008 507 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? (Töben) Dansk
okt 11 2008 506 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede) Dansk
okt 10 2008 505 Jødisk pres: Irving invitation fra Norge aflyses - Forbandede krystere! Dansk
okt 08 2008 504 Baltimore: Falske hadeforbrydelser - Jøde anholdt for antisemitisk grafitti Dansk
okt 07 2008 503 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes English
okt 07 2008 502 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser Dansk Video
okt 06 2008 501 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm Dansk Video
okt 05 2008 500 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam English
okt 04 2008 498 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring Dansk
okt 02 2008 497 London – Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn Dansk
sep 28 2008 494 Søren Kam - Hitlers danske yndling, en ny bog af Gurli og Erik Haaest Dansk
sep 25 2008 493 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon Dansk
sep 17 2008 491 Ytringsfrihed under pres fra mange sider' - debatindlæg sendt til Jyllands-Posten Dansk
sep 17 2008 485 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam English
sep 09 2008 000 Jødisk rabbiner organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik - Ukrainere er antisemitter Dansk
sep 07 2008 478 Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse Dansk
sep 05 2008 475 Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget Dansk
sep 03 2008 474 Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde Dansk Video
aug 28 2008 472 Nazi propagandists - Celtic Moon - in Denmark demanded extradited by Germany English
aug 27 2008 471 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik Dansk
aug 25 2008 467 Obamas makker Joe Biden i interview fra 2007: Jeg er Zionist Dansk
aug 23 2008 465 Muhammad Rafiq melder hjemmesiden Mosaisk Upps til politiet Dansk
aug 19 2008 464 Berufsverbot - Tysk amt fyrer Rudolf Hess' sygeplejer p.g.a. bog Dansk
aug 12 2008 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
aug 11 2008 459 Den danske patriot Knud Eriksen interviewes af David Duke på Stormfront Radio English
aug 11 2008 455 Georgien, jødisk minister: Takket være israelsk træning holder vi det russiske militær stangen Dansk
aug 10 2008 455 Jyllands-Posten længe om at vågne - dødstrusler mod 'antisemitisk' fransk tegner Siné Dansk
aug 09 2008 455 Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning Dansk
aug 05 2008 455 Jewish leader, anti-Nazi League, Copenhagen Labour councilor joins the ‘far right’ English
aug 04 2008 454 Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel Dansk Video Content
aug 04 2008 000 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007 English
aug 03 2008 452 Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (DNA, Tina Hvidbjerg Ilm) Dansk
jul 30 2008 448 LICRA, Jødisk organisation trækker bladtegner i retten (Charlie Hebdo, Philippe Val, Siné) Dansk
jul 26 2008 000 Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank er Jøder Dansk Video Content
jul 23 2008 446 Ungarn: Kuruc.info - succesrig patriotisk nyhedsportal ramt af højrefobisk censur Dansk Video Content
jul 12 2008 442 Ezra Levant forsvarer retten til at sende barn i skole med swastika tatovering Video Content
jul 10 2008 000 False Flag - A different 9/11 Video featuring German minister Andreas von Bülow English Video Content
jul 01 2008 437 Vincent Reynouard Fransk dissident på flugt efter fængselsdom og økonomisk ruin Dansk
jul 01 2008 435 Ungarsk forfatningsdomstol underkender hate speech lov Dansk
jun 18 2008 428 Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008 Dansk
jun 11 2008 000 Hvem bliver USA’s næste præsident? AIPAC bestemmer English Video
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France English
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Canada English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA English Video
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain English
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Ireland English Video
jun 07 2008 000 Raices del Racismo Supremacista en la Ideología de la UE - Coudenhove Kalergi Español
maj 28 2008 421 Tysklands Jødiske Råd kræver Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet Dansk Audio
maj 24 2008 418 Israel - Professor Norman Finkelstein arresteret og deporteret Dansk
maj 22 2008 417 Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile Dansk Video Content
maj 21 2008 416 Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel Dansk Video Content
maj 14 2008 412 USA’s største Kosher slagteri, illegale immigranter og produktion af metamfetamin Dansk Video Content
maj 13 2008 000 Deense onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers Holocaust Nederlands
maj 11 2008 000 Dänischer Holocaust Forscher weist Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden zurück Deutsch
maj 8 2008 - 411 USA valg - John McCain beskyld for at acceptere illegale donationer fra Rothschild familien Dansk
maj 07 2008 409 Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust English
maj 07 2008 408 Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust Dansk
apr 28 2008 404 April 18 2008 - EU honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect EU dictatorship English
apr 25 2008 400 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader Dansk
apr 14 2008 000 Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet Dansk
apr 10 2008 397 Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content Dansk
apr 06 2008 394 Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer Dansk
apr 03 2008 390 Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain Dansk
mar 23 2008 381 Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP Dansk
mar 13 2008 375 Tysk regeringskontakt til holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed Dansk
feb 22 2008 365 Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser English Dansk
feb 20 2008 364 Falske hatecrimes begået af førende Canadisk ‘antiracist’ Richard Warman Dansk
feb 20 2008 363 Holocaust-advokat Yisrael Perry fik 12 års fængsel for bedrageri Dansk
feb 17 2008 360 Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda Dansk
feb 14 2008 359 Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde Dansk
feb 12 2008 355 Krav om revisionisme fra de baltiske lande - 10.000 forbudte bøger i Tyskland Dansk
feb 11 2008 354 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor’ victims of Jewish fanaticism English
feb 09 2008 353 Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere + Ezra Levant Dansk
jan 31 2008 000 Horst Mahler, Sylvia Stolz - Mannheim - Vanity Fair interview Michel Friedman Dansk
jan 29 2008 347 EU embedsmænd til Israel; skal lære hvordan man bekæmper intolerance Dansk
jan 24 2008 344 Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York Dansk
jan 22 2008 342 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese Dansk
jan 20 2008 340 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel Dansk
jan 25 2008 000 Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch
jan 20 2008 000 Gerd Honsik - 18 Monaten unbedingter Haft nach dem NS-Verbotsgesetz Deutsch
jan 20 2008 399 Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for 'wiederbetätigung' Dansk
jan 16 2008 338 Østrig: Wolfgang Fröhlich, intellektuel dissident dømt til 6½ års fængsel Dansk
jan 15 2008 336 New Jewish Neo Nazi Group in Austria endangers Law and Order in all of Europe English
jan 14 2008 335 Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen Dansk
jan 04 2008 000 Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem Dansk
jan 04 2008 333 Biskopper nægtet adgang til grædemuren - Kristne kors fornærmende for Jøder Dansk
jan 02 2008 000 De Racistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi Nederlands
dec 22 2007 000 The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English
dec 20 2007 322 Ekstra Bladet med i mediehetz mod den fremstormende Ron Paul Dansk
dec 19 2007 000 Rassistischen Wurzeln der Ideologie der Europäischen Union - Coudenhove-Kalergi Deutsch
dec 14 2007 000 EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier - Coudenhove-Kalergi Dansk
dec 11 2007 322 Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus og Kremlin i Moskva Dansk
dec 10 2007 321 USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne Dansk
dec 06 2007 317 USA: Jødernes krig mod Julen fortsætter - De Kristne slår igen Dansk
dec 02 2007 313 Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler Dansk
dec 01 2007 000 Kristne træt af Jøders racistiske overfald i Jerusalem hvor de spyttes på Dansk
nov 27 2007 000 Alexander Solsjenitsyn Revolutionens sidste tabu Jødernes rolle i Sovjet undertrykkelsen Dansk
nov 26 2007 311 Trusler om vold i England - David Irving og Nick Griffin på Oxford University Dansk
nov 22 2007 000 Jüdische Journalistin gefasst für Hakenkreuz Schmierereien Deutsch
nov 20 2007 309 Antisemitisk Hate Crime - Sarah Marshak, Jøde malede selv hagekors Dansk
nov 20 2007 308 Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
nov 19 2007 307 Odense - Omstridt STASI Konference på Syddansk Universitet Dansk
nov 18 2007 306 STASI Konferenz Odense Universität Dänemark Deutsch
okt 04 2007 292 Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty Dansk
nov 11 2007 000 Spanien: Abschaffung Holocaust-Leugnungs-Gesetz Deutsch
nov 10 2007 305 Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret Dansk
nov 07 2007 000 Spain Overturns Holocaus Denial Law Pedra Varela freed English
okt 01, 2007 000 Gymnasieelever der søger på Cyklon B (Zyklon B) bliver forført til holocaustbenægtelse Dansk
sep 10 2007 279 Berufsverbot for at forsvare familieværdier - NDR, fyrer Eva Herman Dansk
aug 06, 2007 261 Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman var Nazist og beundrer af Hitler Dansk
aug 04, 2007 259 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English
aug 05, 2007 000 CNN Documentary: God's Jewish Warriors - Christiane Amanpour - Video 11 parts Video Content English
aug 01, 2007 000 Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English
aug 01, 2007 000 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest protester fra Wiesenthalcentret Dansk
jul 03, 2007 253 Jyllandsposten og Amnesty Internationals slemme selvmodsigelser Dansk
jun 25, 2007 252 Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
jun 04, 2007 241 Svar til Sebastians spørgsmål: Hvordan definerer du Jøder? Dansk
jun 04, 2007 000 Gilad Atzmon: Holocaustreligionen lige så gammel som Jøderne selv - AIPAC Mordechais Dansk | English
maj 17, 2007 000 Balder.Org præsenterer første udgave af Chutzpah Magazine | Balder Blog Intro Dansk
maj 12, 2007 000 Opdatering Ernst Zündel video-interview optaget af ZDF Video Content Sensationelt! [Nederst på siden]
maj 10, 2007 234 Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver jødisk leder Charlotte Knoblauch fingeren Dansk
maj 10, 2007 233 CNNs Lou Dobbs: Udemokratiske kræfter presser globaliseringsdagsorden Video Content Dansk

maj 08, 2007 232 Christopher Hitchens om ytringsfrihed Dansk
maj 05, 2007 231 Jødisk organisation kræver CNN vært Lou Dobbs fyret for Nazi sammenligning Dansk
apr 23, 2007 227 Kimpolinas forsvar for idioters ret til at påstå at Holocaust ikke fandt sted Dansk
apr 20, 2007 227 Paul Fromm, canadisk ytringsfriheds forkæmper overfaldet af jødiske bøller Dansk
apr 18, 2007 226 Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark English
apr 13, 2007 000 The Israel Lobby - Dutch Documentary about the influence of the Jewish lobby on US politics Video Content English
apr 10, 2007 000 Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content Dansk
apr 02, 2007 000 Richard Toye modsiger Stephen Pollards bortforklaring angående Churchills syn på Jøderne Dansk
apr 02, 2007 220 Brigitte Zypries tysk justitsminister - Lovforslag afskaffer ytringsfriheden i EU efter tysk model Dansk
mar 31, 2007 219 Jylland’s Posten Editor Flemming Roses Slightly Crippled Plea for Freedom of Speech English
mar 28, 2007 216 Fundamentalist Conservative Muslim candidate accused of mentioning David Irving English
mar 23, 2007 000 Har Kevin MacDonald ret angående Jøderne? Dansk
mar 19, 2007 213 At Tæmme den Jødiske Drage - AIPAC i offentlighedens søgelys Videos 2 x  Walt & Mearsheimer
mar 12, 2007 212 Hvordan Jøderne kan modvirke forfølgelse - Churchill [...] Analyse af Mikael Rothstein Dansk
mar 04, 2007 209 Purim, Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger Dansk
feb 22, 2007 203 Daily Telgraph: EU planlægger vidtgående "folkedrabs benægtelseslov" Dansk
feb 19, 2007 202 Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust & Interview Zundel Video Video: Holocaust Deniers
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel: Auschwitz overlevende, holocaust-vidne og professionel mytemager (198) Dansk
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel et prominent falsk vidne (af Robert Faurisson) Dansk
feb 08, 2007 000 Jimmy Carter i Løvens hule Af Paul Findley Dansk 2 Videos Carter, Findley,
feb 05, 2007 000 Der Spiegel nu stop for holocaust bedrageri med pædagogisk sigte Dansk
feb 02, 2007 000 Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur? Dansk
feb 02, 2007 000 Letter to Jyllands Posten Is Jewish censorship more acceptable than Muslim censorship?
jan 31, 2007 192 Slovakiet: forslag til afskaffelse af holocaust-benægter forfølgelse Dansk

Book Cover The Israel Lobby
jan 31, 2007 191 Solsjenitsyn Ytringsfrihed og Gulagbenægtere Dansk Video Content
jan 30, 2007 190 Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke "holocaust-benægtelse" Dansk
jan 25, 2007 187 Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse Dansk
jan 24, 2007 186 Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen Dansk
jan 22, 2007 185 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm forsvarer ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2006 168 David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig Dansk
dec 14, 2006 164 Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle. - Holocaust-konference i Teheran Dansk Video Content
dec 14, 2006 164 Transcript & Video: CNNs Wolf Blitzer interviews David Duke via satalite English Video Content
dec 11, 2006 161 Rabbi Friedman advarer mod strategisk misbrug af Holocaust Dansk
dec 08, 2006 160 Ja men er der da virkelig nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst? Dansk
feb 21, 2006 038 Tragisk dom over David Irving. Dansk
nov 11, 2006 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
dec 14 2003 000 EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism English


Andre

Index of Offical EU Documents Hate Speech Internet Control etc.
Spydpigen feb 03, 2007 Fri debat - Ingen skal knebles
Spydpigen feb 01, 2007 Anslag mod ytringsfriheden
Spydpigen jan 28, 2007 Misbrug af holocaust-tragedien
Spydpigen jan 27, 2007 Skal det være strafbart at mene noget andet om holocaust end de fleste

Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering

Spændende pædagogiske foredrag om Holocaust, benægtelse og videnskab af den danske sociolog Jacob Munck:

Spørgsmål til holocaust-videnskaben Audio Mp3 Mp3 15 MB | Er Holocaust en myte? Audio Mp3 Mp3 9 MB Dansk

Download The Culture of Critique English

De gamle medier
Ekstra Bladet 15 feb 2007 Danmark skal jagte holocaust-benægtere
Politiken 15 feb 2007 Danmark under pres i EUs kamp mod holocaust-benægtere
Berlingske Tidendes Poul Høj 7 februar 2007: Lad EU finansiere hvidbogsprojekt

Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog  

 

Clicky Web Analytics

Clicky